Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Добавена на: 2019-01-24 15:31:02

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Свищов приключи изпълнението на проект "Да успеем всички заедно" по ОП НОИР

Община Свищов съвместно със СУ „Цветан Радославов” гр. Свищов, ОУ „Филип Сакелариевич” гр. Свищов и в партньорство със сдружение Нова възможност” гр. Плевен успешно реализира заложените дейности по проект „Да успеем всички заедно“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г.
Проектът се изпълняваше по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., и е на обща стойност 763 734,52 лева – изцяло безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на дейностите по проект „Да успеем всички заедно” бе 24 месеца и успешно приключва в края на месец януари 2019 година.
На 15.01.2019 г. в зала № 1 на Община Свищов беше проведено и финалното събитие – заключителна пресконференция по проекта, на която присъстваха ръководството на общината, екипа за управление на проекта и партньорската организация, ръководители на клубовете, външните експерти – психолози, педагози, социални работници и медиатори и други гости.
Пред многобройната аудитория в презентация бяха представени постигнатите резултати, изпълнените дейности, целите и същността на проекта, изпълняван по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.
Всички изразиха своето удовлетворение от неговото изпълнение и показаха своята признателност към ръководния екип на общината за оказаната подкрепа и включването на двете училища СУ „Цветан Радославов“ и ОУ „Филип Сакелариевич“ като партньори.
Със заложените дейности бе допринесено за осигуряване на благоприятна образователна среда за децата и създаване на подходящи условия за интеграция на всички ученици, което да им подпомогне да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация.
Това бе постигнато чрез вариативност от допълнителни учебни и клубни дейности, учебни пътувания, работа с родители, извънкласни и извънучилищни дейности, създаване на форми на компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал; дейности за взаимно опознаване на учениците от различните етноси и възпитаването им в дух на толерантност; дейности, свързани с преодоляване на негативните обществени нагласи и дейности за опазване и съхраняване на местните обичаи и традиции.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания