Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2018-10-22 17:04:26

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 29 октомври 2018 г., (понеделник) от 11,00 часа в зала №1 на Община Свищов ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“, и церемония „Първа копка“

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Процедура:„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов“, част от процедура BG16RFOP001-1.036
Проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“

Договор за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г.
 
 
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 29 октомври 2018 г., (понеделник) от 11,00 часа в зала №1 на Община Свищов ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“, и церемония „Първа копка“ от 11:30 часа, пред СС „Свищов“, гр. Свищов, ул. „К. Д. Аврамов“ № 2.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0004-С01 от 07.09.2018 г.
 
ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:
 
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА  ПО ДБФП
№BG16RFOP001-1.036-0004-С01/ 07.09.2018 г.                                      2 754 827.38 лева
 
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС чрез ЕФРР                                                   2 341 603.28 лева
НАЦИОНАЛНО  ФИНАНСИРАНЕ                                                     413 224.10 лева
 
НАЧАЛНА ДАТА ОТ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА              07.09.2018 г.
КРАЙНА ДАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА                      07.09.2020 г.
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проектът е да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите обитаващи многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в 17 сгради на територията на град Свищов. Повишената енергийна ефективност на сградите ще доведе до намаляването на енергийните разходи, по-ефективното им управление ще доведе до намаляване на замърсяването на околната среда. Едновременно с това ще се промени обликът на част от многофамилните жилищни сгради в града. След реализирането на планираните енергийно ефективни мерки по саниране на сградите ще се постигне подобряване комфорта на обитаване на всички живущи. Ще се модернизира обликът на сгради, разположени в различни части на града, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов. Планираните дейности ще допринесат за постигането на националната цел по отношение на повишаването на ЕЕ, а именно – достигане на 25% по-висока ЕЕ към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
Проектът предвижда дейности за обновяване и внедряване на мерки за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов, представлявани от следните сдружения на собствениците (СС):
1. СС „Орфей“ гр. Свищов, ул. „Н. Бозвели“ № 17;
2. СС „Лебед“ гр. Свищов, ул. „Петър Парчевич“ № 13;
3. СС „Лилия“ гр. Свищов, ул. „Граф Игнатиев“ №5;
4. СС „Калето“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 5, блок Калето;
5. СС „Свищов“, гр. Свищов, ул. „К. Д. Аврамов“ № 2;
6. СС „Бреза“, гр. Свищов, ул. „Генерал П. Киселов“ № 2, блок "Радецки";
7. СС „Мечта“, гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 22, блок 4;
8. СС „Иваница Данчев 2“, гр. Свищов, ул. „Иваница Данчев“ № 2;
9. СС „ВЕГА 1“, гр. Свищов, ул. „Григор Стоянов“ № 4, блок „ВЕГА 1“;
10. СС „Блока до пожарната“, гр. Свищов, ул. „Патрирах Евтимий“ № 4, блок 7;
11. СС „Черни връх 11“, гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 11;
12. СС „Дунавия“, гр. Свищов, ул. „Трети март“ № 69;
13. СС „Съгласие“, гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 16;
14. СС „Люляк“, гр. Свищов, ул. „Генерал Йолшин“ № 1;
15. СС „ВЕГА 3“, гр. Свищов, ул. „Григор Стоянов“ № 8;
16. СС „Нов живот“, гр. Свищов, ул. „Хаджи Димитър“ № 10;
17. СС „Хаджи Димитър 13“, гр. Свищов, ул. „Хаджи Димитър“ № 13.
 
Ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи, осигуряващи следните мерки: - дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; - изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; - обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради - съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:
Проектът пряко ще допринесе за подобряване качеството на живот на всички живущи в 17-те многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов. След санирането ще бъде повишена енергийната ефективност. Правилното управление на енергийните разходи ще доведе до тяхното намаляване, и ще допринесе за опазването на чиста околна среда. Модернизирането на сградите ще допринесе за новия облик на градската среда.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТA:
инж. Мария ДОЧЕВА - ръководител проект,
Енвер ЮСНИЕВ - координатор,
Йорданка АЛЕКСАНДРОВА - счетоводител,
Мирослав ПЕТРОВ – технически сътрудник,
Росен МАРИНОВ – асистент.
 
ОБЩИНА СВИЩОВ
22.10.2018 г.
За допълнителна информация:
инж. Мария ДОЧЕВА, Ръководител на проекта,
Община Свищов, ул. Цанко Церковски 2, тел. 0631/68 121

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания