Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРДЕНО ТРАСЕ ВАРИАНТ А ЗА ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРДЕНО ТРАСЕ ВАРИАНТ А ЗА ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД
Добавена на: 2018-10-12 15:44:55

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРДЕНО ТРАСЕ ВАРИАНТ А ЗА ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД

Община Свищов съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за Подробен устройствен план за обект "Преносен газопровод за град Свищов

Община Свищов, на основание чл.128(1)ЗУТ, съобщава на всички заинтересувани лица, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), за обект: „Преносен газопровод за град Свищов“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД. Обектът е разположен в землищата на с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Козловец, с. Б. Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов. Утвърдено е трасето по Вариант А на газопровода. Подробни данни за трасето и засегнатите от него имоти са предоставени от възложителя в хартиеното копие на проекта за ПУП-ПП, което е изложено в дирекция „Устройство на територията, регулация и екология“ при Община Свищов, с адрес ул. „Цанко Церковски“ №2 и може да се разгледа от заинтересованите лица в рамките на работното време. Обявление изх. №26-00-1138-2/26.09.2018 г. на Кмета на Община Свищов е публикувано на стр. 59 в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, брой 84 от 12.10.2018 г. На основание чл. 128(5)ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
Графичната част на ПУП - трасе е публикувана в сайта на Община Свищов, раздел Общинска документация, подраздел Документи по УТРЕ - Заповеди за ПУП

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания