Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ
Добавена на: 2018-02-19 10:25:52

Община Свищов съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ОА04-689/07.02.2018 г. на Областен управител на област Велико Търново е одобрен плана на новообразуваните имоти

Във връзка с разпоредбите на §4“к“, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), Община Свищов съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ОА04-689/07.02.2018 г. на Областен управител на област Велико Търново е одобрен плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на к.е. 88 (по кадастрална карта имот с идентификатор 65766.39.13) в местност „Стъклен-1“, к.е. 155, 156 и 157 (по кадастрална карта имоти с идентификатори 65766.56.45, 65766.56.44, 65766.56.43) в местност „Калището“ и к.е. 144 (по кадастрална карта имот с идентификатор 65766.52.1) в местност „Драчево бърдо-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново.
Заповедта е изпратена за публикуване в „Държавен вестник“ с писмо № ОА04-746/09.02.2018 г. на Областния управител на област Велико Търново и в националните ежедневници „Монитор“ и „Телеграф“.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез Областен управител – Велико Търново, пред Районния съд – гр. Свищов, в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник”.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов, стая №№ 44 и 45 и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания