Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2018-01-23 12:31:18

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

7.0% е средномесечното равнище на безработицата през 2017 г в община Свищов. Това е най-ниската стойност  за последните 7 години. За последно безработицата е била по-ниска през 2010 г. За сравнение през 2016 г. средномесечното равнище на безработицата е било 8,1%.
През месец декември в общината се наблюдава традиционната за този сезон тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1222 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 159 души.
Равнището на безработица нараства с 1 пункт и в края на месеца е 7,8 % /при 7.1 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1379 души или със 175 души повече от сегашния, а равнището е било 8,9 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените, като вече броят им се доближава до този на мъжете – 614 са безработните жени срещу 608 мъже. Относителният дял на жените бележи силно снижение спрямо предходен месец, като съотношението жени – мъже е почти изравнено 50,25 %  - 49,75 %. Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,14 на сто, а броят им е 185  души. Отчита се намаление в броя и снижение на дела им  в общата структура с 2,45 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 447 души и относителен дял 36,58  на сто. Отчита се абсолютно нарастване с 84 души и покачване на дела им с 2,43 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 590 души и относителен дял 48,28 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно увеличение със 77 души и запазване на дела им;
  


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 452  души, а относителният им дял заема 36,99 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва абсолютно увеличение със  77 души и нарастване на дела с 1,71 на сто.

 
       Групата на специалистите без работа и тази на  лицата без специалност и квалификация вече са равностойни в професионалната структура като обхващат 385 лица и заемат дял от 31,51 на сто. Спрямо предходен месец е  установено нарастване дела на специалистите и запазване дела на лицата без квалификация.
 


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Нараства дела на лицата с основно и   средно образование;
       Запазване броя на лицата с начално и по-ниско образование и абсолютно увеличение на всички останали образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 99 души, а относителният й дял заема 8,1  %. Отчита се снижение на дела с 1,21 на сто.
Групата на лицата с основно образование наброява 186 души, а относителният й дял заема 15,22 % .
Висшистите без работа са 237 души с относителен дял 19,39 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 700, което е 57,28 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец декември входящият поток превишава изходящия със 159 души. Новорегистрираните лица са 270, което е и общата численост на входящия поток.
 
Изходящият поток наброява 111 души, от които 81 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 41 души, от които 9 – по ОП „РЧР”,  а останалите 32 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16, а прекратените по други причини – 14.

Информацията е предоставена от ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания