Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дискутираха проблемите свързани с наводненията в Румъния и България

Дискутираха проблемите свързани с наводненията в Румъния и България
Добавена на: 2015-07-02 13:33:19

Дискутираха проблемите свързани с наводненията в Румъния и България
Дискутираха проблемите свързани с наводненията в Румъния и България
Дискутираха проблемите свързани с наводненията в Румъния и България

Дебатът се състоя в рамките на проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион”, който се реализира по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г.

На 30.06.2015 г от 10,30 часа в Зала № 1 на Община Свищов се проведе дебат по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион” (IMES), MIS-ETC Code: 361, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Основната цел на проекта е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия.
Настоящото информационно събитие бе организирано от Община Свищов – партньор по проекта на Окръжен съвет – Телеорман, Румъния.
В дебата участваха представители на различни институции - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Свищов, Областна Дирекция на МВР Велико Търново, РУ МВР Свищов, колеги от администрациите на общини от област Велико Търново, както и румънските партньори по проекта от Окръжен съвет Телеорман, Фондация за Демокрация, култура и свобода Кълъраш и Инспектората за извънредни ситуации Телеорман.
По време на събитието участниците представиха проектните дейности. Презентация за предвидено оборудване по проекта представи г-н Кристиян Динеску – технически асистент.
Предвидени са: система за ранно предупреждаване с включени 10 сирени, пожарни коли, авто кранове, изграждане на информационен портал, в който ще бъде систематизирана цялата информация, мобилна лаборатория, система за мониторинг параметрите на околната среда с включени устройство за измерване на радиоактивността, устройство за измерване на химическо замърсяване, мобилна станция за пречистване на вода и др.
Г-н Дан Паун от Инспектората за извънредни ситуации Телеорман подробно представи техниката, с която разполагат, проектите, които изпълняват и ситуациите, с които се срещат в ежедневната си работа.
В момента района на окръг Телеорман е с висока степен на риск, тъй като няма централизирана система за наблюдение, предупреждение и информация в случай на природни бедствия. Развитието на модерна система, интегрирана на окръжно ниво ще позволи увеличаване на оперативния капацитет по отношение на интервенцията и координация на населението в случай на аварий. Въз основа на данните и информацията в системата, ще се постигне добро прогнозиране и моделиране, което ще позволи да се  начертаят карти на риска от наводнения или други събития, като по този начин  ще има възможност за ранно оповестяване и предупреждаване органите и институциите за вземане на решения.
Участниците дискутираха по проблемите, свързани с  наводненията, които през последните години засегнаха редица области в Румъния и България. Това породи необходимостта от създаване на Център за наблюдение, координация и вземане на решения при управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион. В дебата се включиха и представители от институциите от българска страна, които подчертаха колко е важно да има навременна информация за нивото на реките. Като приоритет за недопускане на наводнения се посочиха почистване на речните корита и затлачване на речните отвори и мостовете от паднали дървета. От голямо значение е и стопанисването на язовирите. Необходимо е също така изграждането на система за ранно оповестяване при опасност от преливане и скъсване на язовирни стени.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания