Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общински служители участваха в обучение по лична ефективност

Общински служители участваха в обучение по лична ефективност
Добавена на: 2015-06-05 15:58:28

На 29, 30 и 31 май 2015 година се проведе поредното обучение по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, изпълняван от Община Свищов.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
 
Общински служители участваха в обучение по лична ефективност
 
На 29, 30 и 31 май 2015 година се проведе поредното обучение по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”, изпълняван от Община Свищов. Обучението бе на тема: „Лична ефективност“. В курса участваха 45 служители на свищовската общинска администрация. Обучението бе насочено към подобряването на широк кръг от личностни и професионални компетенции, сред които: развитие на умения за поставяне на ясни цели и изграждане на план за действие на тяхното постигане, придобиване на познания и умения за приоритизиране на задачите и целите, придобиване на повече умения за наблюдение и анализ на личната ефективност и др. След успешното приключване на обучението, всички участници в него получиха сертификати.
Проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов“ е с бюджет 90 750 лева и се изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-46/13.08.2014г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”,  Подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.
Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Свищов за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. Целеви групи са кметът, заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници и служителите на общинската администрация.
Проектът ще приключи през месец август тази година. На 12, 13 и 14 юни 2015 г. ще се проведе и последното обучение с тема: „Стратегическо мислене: извличане, разпознаване и оптимизация на стратегиите за мислене и действие”, в което ще участват 15 ръководни служители от администрацията.
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АПОУПЕВ”
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ
(съг. Пълн. № 3484/2014 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания