Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съобщение

Съобщение
Добавена на: 2015-03-12 13:17:02

За таксиметровия превоз в община Свищов и промените в нормативната уредба

Направеното изменение на Закона за автомобилните превози предвижда Общинският съвет да определи срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз, който да е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от три години и да определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на съответната община, където е издадено разрешението.
Измененията по отношение срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз,  нямат отношение и не засягат срока, за който се издава светлоотразителния стикер, поради което е неприложима досегашната практика за издаването му, едновременно с издаването на разрешение за таксиметров превоз, т.е. веднъж на 5 години.
С Решение № 1004 от 25.09.2014 г. (в сила от 22.10.2014 г., съгл. Решение № 14/ 27.01.2015 г. на Административен съд – Велико Търново), Общински съвет - Свищов е определил 5 (пет) годишен срок на валидност на разрешението, докато срокът на валидност на светлоотразителния стикер е валиден за съответната година и е определен с разпоредба на друг нормативен акт, а именно Наредба № 34 от 6 декември 1999 год. за таксиметров превоз на пътници (изд. от Министерството на транспорта), в която са уточнени изискванията към таксиметровия автомобил.
В подкрепа на горенаписаното е Решение № 14 от 27.01.2015 г. на Административен съд Велико Търново съдържащо  указания,   които са задължителни за изпълнение от Общински съвет-Свищов при приемане на последващо решение.
От 01.08.2014 г. до влизането в сила на Решение № 1004 от 25.09.2014 г. на Общински съвет - Свищов, Община Свищов и издавала разрешения за таксиметров превоз единствено със срок на валидност - 3 години – определеният минимален срок със Законовата разпоредба. От датата на влизане в сила на горното решение Община Свищов е започнала издаване на разрешения със срок на валидност – 5 години, а вече издадените със срок на валидност – 3 години, от влизане в сила на Решение № 1004 от 25.09.2014 г. на Общински съвет - Свищов, се преиздават след подаване на Заявление от съответните превозвачи.
На следващо място, Общинските съвети са задължени да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на общината, където е издадено разрешението.
На 10.03.2015 год. се проведе работна среща между общинска администрация и представители на превозвачи от бранша.
Отчитайки функционалния тип на населеното място, реалните икономически условия, в които таксиметровият бранш осъществява своята дейност, търсенето и предлагането на таксиметровата услуга, както и ценовите нива на различните видове горива и поради обстоятелството, че не е налице нормативно регламентиран начин за формиране на минимални и максимални цени, участниците в срещата се обединиха около идеята да бъде внесено предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет - Свищов със следните минимални и максимални цени за дневна и нощна тарифа:
1. Минимални цени за километър пробег, валидни при извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов:
а) дневна тарифа: 0,60 лв./ км.;       б) нощна тарифа: 0,60 лв./ км.
2. Максимални цени за километър пробег, валидни при извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов, както следва:
а) дневна тарифа: 1,20 лв./ км.;       б) нощна тарифа: 1,20 лв./ км.”
Целта на предлаганата промяна, е актът на Общински съвет - Свищов да бъде приведен в съответствие със законовия и подзаконовия акт, уреждащи неговото прилагане.
Маргарита Вутова – Директор Дирекция „УССДОПП“
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания