Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

C минимум средства – най-чиста община

C минимум средства – най-чиста община
Добавена на: 2014-02-18 18:08:36

C минимум средства – най-чиста община

УПРАВЛЕНИЕТО НА ТВЪРДИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СВИЩОВ – ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРЕСПЕКТИВИ

Управлението на битовите отпадъци е една необятна тема, свързана доскоро с много неясноти, поради динамиката на правната и технологична рамка, които опосредстват тези процеси. Тук е достатъчно само да се спомене, че Законът за управление на отпадъците - ЗУО е променян над 20 пъти, а  дългоочакваната Наредба 7 за реда и начина за определяне размера на отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, влиза в сила от 19. 12. 2013 г. Само преди два месеца, съгласно ПМС 207 от 16. 09. 2010 г., Община Свищов беше задължена да внася отчисления в РИОСВ суми на всеки тон, който се депонира на свищовското сметище – за 2011 г. – 6 лева за тон, за 2012 г. – 18 лв. за тон, за 2013г. – 30 лв. за тон , за 2014 г. – 70 лв. за тон или  945 000 лв. от план-сметката за 2014 г. би следвало да се внесат в РИОСВ, съобразно прогнозните 13 500 тона отпадъци - сума непоносима за платците на таксата. Добре, че Националното сдружение на общините успя да осъществи натиск и тези отчисления се редуцираха до  поносимите 264 000 лв. – по 22 лв. за тон отпадъци.  
От друга страна съгласно Директива 1999/31/ЕО на ЕС и на основание § 15 от ЗУО Общината след 2015 г. ще заплаща високи санкции в случай, че не е изградено регионалното депо и ако сега съществуващото депо в местността Кореа не е рекултивирано, без оглед на това с чии средства ще се реализира това.
 
В резюме, дейностите пред които сме изправени за да отговаряме на изискванията и за да оптимизираме бъдещите разходи са три:
 
1. Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, влючваща изграждане на регионално депо и довеждащ път – от Петокладенци до Санадиново. На 22. 08. 2012 г. беше подписан договор и на 25. 11. 2013 г. беше направена първа копка на тази система.
 
2. В изпълнение на целите на Закона за управление на отпадъците – усъвършенстване на системата за управление на отпадъците следва да бъде изградена сепарираща инсталация, тъй като е необосновано да се транспортира целия „боклук” от Свищов и селата до Санадиново и тъй като таксата по проект в регионалното  депо е 69 лв. на тон и дори да се редуцира след проведените от сдружението обществени поръчки, то се очаква тя да е непоносимо висока. 
Във връзка с това Община Свищов стартира процедура по ЗОП на 25. 02. 2013 г. за избор на изпълнител за отсортиране на отпадъците с цел да се отделят полезните компоненти на площадка в Свищов и да се постигне оптимизация на транспортните и експлоатационни разходи, която беше възможно да бъде приключена едва на 03. 12. 2013 г., но реалното сепариране на площадка в близост до Свищов  все още крие много неизвестни.
 
 
3. След въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците – сме задължени да закрием и рекултивираме съществуващото свищовско сметище.
При реализиране на проекта за рекултивация се засягат чужди имоти, а дейностите,  свързани с рекултивация върху имотите, които не са общинска собственост са недопустими за финансиране.   
Пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда – ПУДООС са предложени няколко варианта, като възприетият от тях включва два имота  собственост на фирма „СОРТ АРТ” ООД. На единия от имотите собственикът е променил предназначението от земеделска земя в производствено и има изготвен работен проект за  „Сепарираща инсталация за битови отпадъци” и всички съгласувания с ВиК, „ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ” АД, становище за съответствие на инвестиционен проект, издадено от МВР ОУ  „ПБЗН” Велико Търново, здравно заключение за оценка на инвестиционен проект от МЗ РЗИ  - Велико Търново и други, и на заседание на Общински съвет Свищов 06. 02. 2014 г. се взе решение за придобиване на тези имоти по цена, по-висока от оценката на лицензиран оценител, но собственикът писмено е заявил волята си за цената, на която продава – 87 000 лв. за двата имота.
В ПУДООС е внесен проект за рекултивация на сметището, предвиждащ сума в размер на 3 600 000 лв. Община Свищов осъществява активни действия по удовлетворяване на изискванията, основните от които са придобиване на терени /частни и държавни/ до съществуващото сметище, осигуряващи мерките включени в проекта. Ако се пропусне възможността да се реализира този проект - в близко бъдеще рекултивацията ще се извърши със средства събрани от жителите на общината.
 
         Тези три стратегически дейности, както и много други, като например: изграждане на системи за компостиране, локални или фамилни, с цел отделяне на биоразградимите компоненти, стимулиране на разделното събиране още в домакинството, изграждане на депо за строителни отпадъци и отделянето им от ТБО, следват тенденция към подобряване на услугите и оптимизиране на разходите. В тази посока са насочени усилията на Община Свищов и на общинското предприятие „Чистота”: с минимум средства – най-чиста община.
 
Емил Димитров – зам.-кмет СФП
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания