Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за публично обсъждане по проект „ИПГВР на гр. Свищов"

ПОКАНА за публично обсъждане по проект „ИПГВР на гр. Свищов\\\"
Добавена на: 2013-02-07 10:31:04

ПОКАНА за публично обсъждане по проект „ИПГВР на гр. Свищов\\\"

На 13 февруари от 16.00 часа в Зала №1 на Община Свищов (ул. „Цанко Церковски“ № 2) ще се проведе публично обсъждане по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов“ – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“.
В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и с решение на Общинския съвет на гр. Свищов 3 (три) зони за въздействие. В рамките на всяка зона за въздействие следва да бъдат идентифицирани и приоритизирани проект

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На 13 февруари от 16.00 часа в Зала  №1 на Община Свищов (ул. „Цанко Церковски“ № 2) ще се проведе публично обсъждане по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов“ – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“.
В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и с решение на Общинския съвет на гр. Свищов 3 (три) зони за въздействие. В рамките на всяка зона за въздействие следва да бъдат идентифицирани и приоритизирани проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
В тази връзка, като представители на заинтересованите страни, целеви групи, потенциални партньори и инвеститори, Ви каним на фокус група за структуриране и приоритизиране на проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства. Целта на фокус групата е да се структурират и определят приоритетни за изпълнение проекти и възможности за ПЧП чрез активното участие на всички заинтересовани страни.  Тъй като Вашето мнение е изключително важно за нас, най-учтиво Ви каним да излъчите по един Ваш представител, който да вземе участие във фокус групата.
Тъй като за нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Свищов,  сме публикували и въпросник (анкета) за приоритизиране на проектни предложения. С настоящия въпросник целим идентифицирането на най-значимите проектни предложения в рамките на зоните за въздействие на гр. Свищов. Анкета може да намерите на следния интернет адрес: http://ipgvr.bggis.com/svishtov/en-us/anketa.aspx. Попълването на тази анкета ще Ви отнеме само няколко минути, но ще помогнете да направим Свищов по-добър град за живеене.
Одобрени зони за въздействие са както следва:
Зона с преобладаващ социален характер: С1 - Запад”, „Юг 1” и „Юг 3” – обхват на зоната: улиците „Отец Паисий”, „Иларион Макариополски”, „Авксентий Велешки”, „Екзарх Антим I”, „Васил Левски”, „Петър Ангелов” и „Патриарх Евтимий”, и южна, източна и западна граници на града; население: 9 342 жители, площ: 130,51 ха;
Зона с потенциал за икономическо развитие: ИК 1 – „Бивше военно поделение” и „ПЗ Изток” - обхват на зоната: улиците „33-ти Свищовски полк” и „Младост”, и границите на терена на „Бивше военно поделение” на запад и север и на „ПЗ Изток” на север и изток; площ: 85,54 ха;
Зона на публични функции с висока обществена значимост: П - „Център” и „Юг 2” – обхват на зоната: улиците „Отец Паисий”, „Дунав”, „Проф. Д. Бъров”, „Христаки Павлович”, „Цар Освободител”, „Патриарх Евтимий”, „Петър Ангелов”, „Васил Левски”, „Екзарх Антим I”, „Авксентий Велешки” и „Иларион Макариополски”, население: 6529 жители, площ: 99,49 ха.
Подробна информация за зоните за въздействие на ИПГВР може да бъде намерена на страницата на проекта: http://gis.bggis.com/svishtov/
Предварително благодарим за изразения интерес и участие от Ваша страна.
Моля, да потвърдите Вашето участие на адрес: new-i@new-i.com или office@new-i.com
 
 
С УВАЖЕНИЕ,
 
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания