Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА

Община Свищов

и представители на заинтересовани страни, работещи в областта на икономически сектор "Рибарство" в района на Свищов
Ви канят на

Учредително събрание

на ново юридическо лице с нестопанска цел ( Сдружение в обществена полза ) – Местна инициативна рибарска група (МИРГ), което ще се проведе на

12 май 2011 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 на Община Свищов

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Регистрация на учредителите;
2. Избор на председател / водещ на събранието, избор на протоколчик и на преброителна комисия;
3. Представяне и разискване на проекто- Устав на Сдружението. Приемане на Устав.
4. Избор на Име, Седалище и Лого на Сдружението;
5. Избор на Управителни органи;
6. Определяне размер на Членския внос;
7. Презентация на действащи в момента мерки за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 на Република България;
8. Презентация на Процедура по кандидатстване за признаване на Местната инициативна рибарска група пред Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013.

Учредители в Сдружението могат да бъдат:

1. Физически лица или еднолични търговци, юридически лица, осъществяващи дейността си в сектор "Рибарство", както и в други социално-икономически сектори - свързани със сектор "Рибарство".
2. Сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейността си в сектор "Рибарство", както и в други социално-икономически сектори - свързани със сектор "Рибарство";
3. Членството на община Свищов е задължително, съгласно чл. 22, ал. 3 от Наредба № 15 от 21.5.2010 г. на МЗХ и нейните представители се избират от Общинския съвет.

След приключване на Учредителното събрание на Сдружението и Презентациите ще се сформират Работни групи по:
1. Внасяне на документи за регистрация на Сдружението;
2. Набиране на желаещи за включване в Декларация за изразяване на интерес за изграждане на потенциални рибарски групи според изискванията на мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" от приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" /2007-2013г./ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство;
3. Работна група по стартиране съставянето на Стратегия за развитие на рибарската област на МИРГ Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания