Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Публично обсъждане - актуализация на бюджета

О Б Щ И Н А С В И Щ О В

З А П О В Е Д

№ 701-РД-01-03/ 27.07.2010 г.

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл. 13, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

Н А Р Е Ж Д А М

1. На 9-ти Август 2010 година, от 16 часа, в зала № 1 на Община Свищов, да се проведе публично обсъждане на проекта за актуализация на бюджета на Общината за 2010 година в съответствие с изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.
2. Чрез обяви в местните средства за масово осведомяване и на таблото за информация във фоайето на Общината, най-малко 7 дни предварително, да се информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането.
3. За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане, да се състави протокол, който да се приложи като неразделна част на проекта за актуализация на общинския бюджет, при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Настоящата заповед да се връчи на касаещите ги длъжностни лица от Общинската администрация, за сведение и изпълнение и се публикува за информация на всички заинтересовани лица.


КМЕТ:....../п/....
/Ст. Благов/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания