Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 29.07.2010 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокола от проведения конкурс за Управител на "МБАЛ Д-р Д. Павлович" ЕООД гр. Свищов.
2. Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов за първото полугодие на 2010 година.
3. Създаване на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – "Исторически музей – Свищов".
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2008 и 2009 година на ЕАД с фирма "Академик Ойл" ЕАД.
5. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 година на ЕАД с фирма "Академик Ойл" ЕАД.
6. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 година на ЕАД с фирма "Академик Ойл" ЕАД.
7. Избор на одитор за 2010 година на "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД.
8. Отпускане на еднократна парична помощ на детско-юношески танцов ансамбъл "Дунавска младост" при ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856".
9. Награждаване на спортистите от Община Свищов, спечелили златни и сребърни медали от официални държавни първенства през 2010 година.
10. Промяна на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация.
11. Предоставяне на имоти, общинска собственост за управление на ОП "Пазари – Свищов".
12. Прехвърляне правото на собственост на обекти от ликвидационното имущество на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Общински пазари – Свищов" ЕООД – в ликвидация на Община Свищов.
13. Разпореждане с частна общинска собственост – 3 бр.
14. Закупуване на прилежащ терен, към сграда с режим отстъпено право на строеж – 2 бр.
15. Откриване процедура по разпореждане със земеделска земя – изграждане на Фотоволтаична централа за производство на екологично чиста енергия – 3 бр.
16. Придобиване на търговски обекти (магазини) в с. Козловец, с режим по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
17. Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов (НОАМТЦУТОС).
18. Одобряване на "Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Свищов".
19. Отпускане на еднократни помощи – 10 броя.
20. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение,

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания