Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Интервю във в. "Строителство Градът"

1. Преди дни, за празника на града, удостоихте един от най-големите румънски индустриалци Йоан Никулае, който е начело на компанията "Интер Агро", със званието «Почетен гражданин на Свищов». Разкежете за заслугите да получи това признание...

Познанството и добрите ни отношения с г-н Никулае датират от 2000 година, когато той подкрепи идеята за учредяване на Първия трансграничен българо-румънски Еврорегион "Дунав Юг", както и основаването и дейността на Първото българо-румънско дружество за приятелство "Зарезан", със седалище в гр. Александрия, обл. Телеорман. С осъществяването на инвестицията в изграждането на фериботната връзка между Свищов и Зимнич, град Свищов се налага като транспортен център на река Дунав, което кореспондира с Общинските и регионални планове за развитие, както и с визията за управление и развитие на общинското ръководство.

2. Дългогодишна мечта на свищовлии е факт, честито! Кога реално ще заработи фериботната връзка между Свищов и румънски град Зимнич?

Имаме уверение от концесионера на Пристанище Свищов, че в най-близко бъдеще (през есента) ще бъдат получени последните необходими документи и разрешителни, за да заработи реално фериботната връзка.

3. Къде, според Вас, е мястото на община Свищов в контекста на Дунавската стратегия, която все още е в процес на подготовка?

Община Свищов се намира в най-южната точка на река Дунав и в централния участък от протежението на реката в българския участък. Това геостратегическо положение й определя важно място както при формулиране на общата визия, цели и приоритети на стратегията за развитие на Дунавския регион, така и на обхвата на интервенциите (проектите) за тяхната реализация. Община Свищов е включена в реализирането на няколко комплексни проекти в следните направления:
- Комплексно проектно направление №1: Развитие на Общоевропейски транспортен коридор №7 посредством подобряване на навигацията по р. Дунав, модернизация на пристанищната инфраструктура, насърчаване на интермодалните превози, осигуряване на напречните връзки през реката, довеждащата транспортна инфраструктура и развитие на информационните системи (проекти: Подобряване на трансграничната мобилност в района Свищов – Зимнич чрез усъвършенстване на достъпа до елементите на транспортната инфраструктура, Реконструкция и възстановяване на панорамен път ІІ-52 (Русе – В.Търново) – Пиргово – Мечка – Новград – Свищов от км. 0+000- 34+000, Изграждане на веломаршрут и велоалеи по крайбрежната ивица от Видин до Силистра – Дунавска велопътека (част от транс-европейската велосипедна алея по река Дунав);
- Комплексно проектно направление №6: Изграждане на автомагистрала "Хемус" и реконструкция и модернизация на първокласните пътища от магистралата към дунавските пристанища (проект: Изграждане и реконструкция на първокласните пътни връзки от магистралата към пристанищата на Никопол и Свищов);
- Комплексно проектно направление №11: Възстановяване на влажните зони и опазване на биоразнообразието по поречието на Дунав (проекти: Разработване на нови и актуализиране на действащи планове за управление на защитени територии по поречието на река Дунав и изпълнение на дейностите заложени в тях; Изграждане на мрежата от защитени зони по Натура 2000 и поетапно изготвяне на планове за управление на защитени зони по поречието на река Дунав; Реализиране на дейности за застрашени животински и растителни видове, срещащи се по поречието на река Дунав)
- Комплексно проектно направление №17: Изграждане на индустриални и технологични паркове и транспортно-логистични и панаирни центрове (проект: Изграждане на Трансграничен медиен център "Дунав – Юг" - информационен мост между България и Румъния")
- Комплексно проектно направление №20: Създаване и трансфер на културни продукти и тяхната промоция (проекти: Проучване на римското наследство в Дунавския регион и развитие на туризма, Трансгранични мрежи за развитие на културен туризъм (CUL-TOUR-NET)).


4. Каква е готовността за изграждане и реконструкция на първокласна пътна връзка към пристанище Свищов?

Изграждането и реконструкцията на първокласна пътна връзка към пристанище Свищов не е в компетенциите на Община Свищов, тъй като пътят е част от републиканската пътна мрежа и отговорността за неговото поддържане в добро състояние е изцяло на ресорните държавни институции. Искрено се надяваме, че с пускането на редовна фериботна линия между Свищов и Зимнич и увеличения трафик на танспортни средства през Пристанище Свищов, тази пътна връзка ще стане приоритет на държавно ниво.

5. Наскоро стана ясно, че проектът за подобряване на трансграничната мобилност в региона на Свищов и срещуположния румънски град Зимнич е одобрен и ще получи финансиране. Как е разчетен този проект във времето?
До месец септември ще бъде подписан договора по проекта за подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич. При подписването ще бъде представен и нов времеви график за изпълнение на дейностите. Общата продължителност на проектното изпълнение е 24 месеца.
Основната цел на проекта е да се изгради прилежащата инфраструктура в района на Пристанище Свищов. След изпълнението на спечеления проект обликът на пристанищния комплекс, районът на парка "Калето", Стопанската академия, градинката с Паметника на дарителите и градинката под студентските общежития ще бъде напълно обновен. Предвижда се и реконструкция на прилежащите улици с ремонт на тротоарите, монтиране на осветление и озеленяване. Ще бъде реконструиран и пешеходният надлез, който води от парка "Калето" към Пристанището в града. Проектът включва изграждане на паркинг до входа на Пристанищния комплекс, заедно с монтиране триезични информационни табла на румънска и българска територия.

6. На какъв етап е проектът за изграждане на Трансграничен медиен център Дунав – Юг, включен Дунавската стратегия, който ще осигурява информационен мост между България и Румъния?

Проектът е в идейна фаза. Предстои разработване на техническата документация и проучване на информационните потребности в трансграничния регион.
Основните дейности по проекта целят осигуряване на достъп до информация и подобряване възможностите за комуникация между двата гранични региона, както и създаване на предпоставки за развитие на българо-румънски партньорства в сферите на демократичното общество, местното самоуправление, културата и туризма.

7. Община Свищов спечели проект за над 3.5 млн. лева за благоустрояване на централната градска част по Оперативна програма "Регионално развитие". Какво включва обхватът на проектните дейности? /най-общо/

Строително-ремонтни и строително монтажни работи за обекти в централната градска част:
1. Детска площадка до Площад "Алеко";
2. "Градинката с часовника";
3. Градска градина до площад "Алеко";
4. Градинката с паметника на Цветан Радославов на площад "Преображение";
5. Реконструкция на зелената площ източно от площад "Велешана" ;
6. Реконструкция на площад "Велешана":
7. Реконструкция на тротоарните площи на прилежащите улици около двора на Търговската гимназия "Димитър Хадживасилев"

8. По какви други проекти работи община Свищов в момента?

Проект за укрепване на свлачищен район, намиращ се в едно от най-големите села на общината, и проект за реконструкция на магистрален водопровод Вардим – Свищов.

9. Смятате ли, че с реализация на проекти по Дунавската стратегия, която предстои да бъде одобрена, може да бъде "продължен" зеленият коридор "Oт Нове до Дунав" и по поречието на Дунава?

Проектът "Oт Нове до Дунав" предвиждаше оформяне на зелен коридор като екомаршрут с дължина един километър, с изходен пункт Посетителския център в археологическия обект "Нове", маркиране на зеления коридор до крайната точка – музея в местността Паметниците.
Приоритет Развитие на транспортната инфраструктура като част от Стратегията за развитие на Дунавския регион съдържа комплекс от мерки за изграждане на Дунавски панорамен път и велопътека по поречието на реката, които естествено ще се свържат със зеления коридор Дунав – Нове и ще улеснят достъпа до уникалния Археологически парк "Нове", намиращ се на територията на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания