ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на
новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване
на данъчно облекчение
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 8, ал. 5 и чл. 71 т. 2 от ЗМДТ и чл. 21 ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
(НОАМТЦУ), за осбовождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
ДЕКЛАРАЦИЯ /Искане/ за определяне размера на таксите за сметосъбиране и депониране на битови отпадъци според количеството, по реда на чл.19
от Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху НАСЛЕДСТВАТА
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък  при възмездно придобиване  на  имущества
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за  притежаван лек автомобил
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за  притежавано  пътно  превозно  средство, без леки  автомобили
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за  притежавано  плавателно средство
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за  притежавано  въздухоплавателно  средство
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61x от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметровите  превози на пътници
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК за данъчна оценка на недвижим имот
ЗАЯВЛЕНИЕ за корекция по партида - за имот  или МПС
ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на ТЕЛК
ИСКАНЕ за издаване на документ - удостоверения, служебни бележки
ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК
<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Всички права запазени © Свищов,  2021 г. - DS

MЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА СВИЩОВ