Наредба за определяне размера на местните данъци


Закон за МДТ

<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов


Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62  от Закона за местните данъци и такси за 2022 година, както и честотата на сметоизвозване в съответния район

Решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

Решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62  от Закона за местните данъци и такси за 2021 година, както и честотата на сметоизвозване в съответния район

Всички права запазени © Свищов,  2021 г. - DS

MЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА СВИЩОВ
Нормативни документи