РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

от Понеделник до Петък
08.30 - 17.00 часа

п.к. 5250, гр. Свищов
ул. "Цар Освободител"  №74, ет. 1, ст. 1
( 0631- 6 08 30 - инспектори и каси
( 0631- 6 08 31 - счетоводство
( 0631- 6 05 88 - началник отдел
е-mail: mdt@svishtov.bg
<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Всички права запазени © Свищов,  2021 г. - DS

        Декларациите по чл. 8, ал. 5 и чл. 71 т. 2 от ЗМДТ и чл. 21 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за осбовождаване на част от такса битови отпадъци  за данъчната 2022 г. се приемат от 04.01.2021 г. до 31 октомври 2021 г.
        За Община Свищов при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,00 /три/ на сто върху оценката на прехвърляното имущество.
    Декларация /Искане/ за определяне размера на таксите за сметосъбиране и депониране на битови отпадъци според количеството, по реда на чл.19  от Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов за данъчната 2022 г. се приемат от 04.01.2021 г. до 31 октомври 2021 г.
        За Община Свищов данък таксиметров превоз на пътници за 2021 година е в размер на 300.00 лева
MЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА СВИЩОВ