Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИКОНОМИКА

В пазарното стопанство качествените характеристики на икономиката се разглеждат като други показатели за нейната ефективност. Чрез тях се преодолява едностранчивото определяне на ефектите от стопанската дейност.

Рентабилността на общинските предприятия е първият важен критерий (показател), отразяващ комплексно ефективността на предприятията и възвръщаемостта на капитала. Данните, с които разполагаме позволяват определянето на оперативната (търговската) рентабилност, която е базата за определяне на общата икономическа рентабилност. Тя показва ефекта (печалбата) на един или сто лева приходи.

Информацията за 1998 г. позволява да се направят следните изчисления за търговската рентабилност на предприятията в Свищовската община:

Търговската рентабилност на предприятията в Община Свищов
Общо за всички предприятия в общината 4,6%
Обществен сектор 0,5%
Частен сектор 9,1 %

Общинската икономика се поддържа и издържа предимно от частния сектор. Това се подчертава и от факта, че държавната собственост на предприятията представлява само около 2 %.

В отраслев аспект най-голям дял на приходите от продажби (над 50 %) и реализираната чиста печалба (45, %) се пада на преработващата индустрия, следван от търговията и ремонтната дейност за която показателите са съответно 25 % и 24,9 %.Показателите ще бъдат изчислени и коментирани по видове отрасли и собственост в следващата таблица.

Търговска рентабилност по отрасли за 1998 година
Отрасъл Общо в % Общ. Сектор в % Частен сектор в %
Селско стопанство, гори 9,2 5,7 4,9
Добивна индустрия 8,0   8,0
Преработваща индустрия 3,6 3,5 16,7
Електроенергия 23,6 23,6  
Строителство 4,8 3,3 5,4
Търговия и ремонт 4,5 5,6 4,5
Хотели и общ.хранене 14,3   14,3
Транспорт и съобщения 7,8   15,6
Финанси, кредит, застраховане 1,5   1,5

Данните в таблицата позволяват да се направят следните констатации:

1. Общо:

  • най-висока е рентабилността при отрасъла "енергетика" и това не е изненадващо, тъй като проблемът с монопола и анахронизмите в отрасъла са национални;
  • на второ място се нарежда хотелиерството
  • селското стопанство заема трето място, което подчертава характера на района и това, че общинската икономика трябва да разчита на този отрасъл като основен и в бъдеще;
  • при някои от отраслите, главно от обществения сектор на непроизводствената сфера не е реализирана печалба; това се дължи на натиска на конкуренцията оказан от частния сектор.

2. Според собствеността:

  • в обществения сектор се наблюдава най-висока рентабилност в селското стопанство, горите и риболова; върху този резултат силно влияние е оказало горското стопанство, тъй като селското стопанство все още не е рентабилно;
  • данните са показателни, че икономическият потенциал и детерминиращите фактори реално се изместват от обществения към частния сектор, което е закономерно в сегашния етап е този процес ще се задълбочава;
  • прави впечатление, че най-рентабилни са фирмите от преработващата индустрия от частния сектор; големият дял на фирма "Свилоза" съща попада в тази категория, но делът на постъпленията й от продажби не може да надвиши делът на частните фирми; това е така, защото именно в този отрасъл попадат по-голямата част от частните фирми;
  • голяма е рентабилността при "леките" рентиерски отрасли и транспорта, към които се ориентира по-голямата част от населението поради по-малките потребности от инвестиционен капитал.;
  • съживява се и строителството, което бележи за периода умерени темпове на рентабилност.

Частният сектор, особено в услугите и търговията, ще бъде гръбнакът на общинската икономика, но вниманието и инвестиции следва да се насочват и към производствените отрасли. Панацеята на икономическата мощ и стабилност е производството.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания