Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 31.08.2021 ГОДИНА, Публикуван на 16.09.2021 година

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКАТА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.08.2021 ГОДИНА, Публикуван на 16.09.2021 година

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2022 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони на Община Свищов

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА № 0100308721 ЗА ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2020 Г., ПУБЛИКУВАН НА 30.08.2021 година

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 31.07.2021 ГОДИНА, Публикуван на 16.08.2021 година

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКАТА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.07.2021 ГОДИНА, Публикуван на 16.08.2021 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗГОТВЕН НА МОДУЛ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА, Публикуван на 06.08.2021 година.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА, Публикуван на 05.08.2021 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКАТА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА, Публикуван на 05.08.2021 година

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 31.05.2021 ГОДИНА, Публикуван на 18.06.2021 година

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА,СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКАТА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.05.2021 ГОДИНА, Публикуван на 18.06.2021 година

ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТА ПО СЕС И ОТЧЕТА ПО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА, ПРИЕТ НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, Публикуван на 11.06.2021 година

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 30.04.2021 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.04.2021 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗГОТВЕН НА МОДУЛ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 28.02.2021 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 28.02.2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 31.01.2021 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.01.2021 ГОДИНА

ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА КЪМ 31.12.2020 Г.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНАТА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2020 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19 КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2021 ГОДИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е в изпълнение на т.1 от Заповед №70-РД-01-03–22.01.2021 година на кмета на община Свищов

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

Заповед №70-РД-01-03, град Свищов, 22.01.2021 г., на основание чл. 44, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от ЗПФ и в съответствие с Решение №378/19.01.2021 г. на Общински съвет - Свищов

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.11.2020 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОТМЯНА НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2021 ГОДИНА

Заповед №1792 РД 01-03, гр. Свищов, 04.12.2020 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.10.2020 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 КЪМ 30.09.2020 Г.

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК относно предложение за определяне на Такса битови отпадъци за 2021 година

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.08.2020 ГОДИНА

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2021 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони на Община Свищов

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА № 0100303420 ЗА ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2019 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.07.2020 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.05.2020 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ "ПРОЕКТИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И/ИЛИ ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.04.2020 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 29.02.2020 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.01.2020 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2019 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В ГРАД СВИЩОВ“

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" И Ж.К. "СИМЕОН ВАНКОВ" В ГРАД СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЕНЕНИ ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" И Ж.К. "СИМЕОН ВАНКОВ" В ГРАД СВИЩОВ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В ГРАД СВИЩОВ“

Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета на Община Свищов за 2019 година

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2020 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.11.2019 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.10.2019 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.08.2019 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.07.2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 2257-РД-01-03/09.12.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК относно предложение за определяне на Такса битови отпадъци 2020

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2020 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони

Одитен доклад на Сметната палата № 0100307619 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2018 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.05.2019 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.04.2019 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 28.02.2019 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.01.2019 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2018 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.11.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2019 Г.

ПОКАНА за публично обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД за финансиране на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“, което ще са състои на 18.02.2019 г. (понеделник) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов

ПОКАНА за публично обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов, което ще са състои на 18.02.2019 г. (понеделник) от 18.00 часа в Зала 1 на Община Свищов

ПОКАНА за публично обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов, което ще са състои на 04.02.2019 г. (понеделник) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов

ЗАПОВЕД № 1723-РД-01-03/06.12.2018 Г. ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2019 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.10.2018 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.09.2018 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 61-00-235/ 28.11.2018 г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-235/ 28.11.2018 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ № 08-00-1517/ 08.11.2018 г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-215/ 08.11.2018 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Заповед № 1237 РД-01-03 / 17.09.2018 г. за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2019 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните населени места в Община Свищов.

Покана за обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от община Свищов

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТСЪЮЗ КЪМ 31.07.2018г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ КЪМ 30.06.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ КЪМ 31.05.2018г.

Одитен доклад на Сметната палата №0100306018 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 г.

ПОКАНА за обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов, което ще са състои на 17.08.2018 г. (петък) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30.04.2018 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 28.02.2018 ГОДИНА

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.01.2018 Г.

Тримесечен отчет да касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 година

ОБРАЗЕЦ № 1 - ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА КЪМ ПОКАНА ИЗХ. № 26-00-152/12.02.2018 Г. ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

ПОКАНА ИЗХ. № 26-00-152/12.02.2018 Г. ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

Месечен отчет да касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 година

ЗАПОВЕД № 1677-РД-01-03/ 06.12.2017 г. на Кмета на Община Свищов за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 година.

ПОКАНА за обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов

Месечен отчет да касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 30.09.2017

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 31.08.2017

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 31.07.2017

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 30.06.2017

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-274/25.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г.

Одитно становище за заверка без резерви на ГФО на община Свищов за 2016 г.

Одитен доклад № 0100306117 за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на община Свищов за 2016 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2017 година

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТ ФОНД „ФЛАГ“ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С РЕГ. № 49362 ОТ 06.04.2017 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2017 Г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 28.02.2017 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2017 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2016 г. (.PDF)

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2017 Г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 г. (.PDF)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2016 г. (.PDF)

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2016 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2016 г. (.PDF)

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 г. (.PDF)

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. (.PDF)

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100303716 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. (.PDF)

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2016 Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 г. (.PDF)

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0590300115 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. (.PDF)

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2015 г. (.PDF)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2015 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2015 Г. ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.12.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.11.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.10.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.09.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.08.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.07.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.06.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.05.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 30.04.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.03.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 28.02.2014 Г.

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.01.2014 Г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2013 Г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ КЪМ 31.03.2014 Г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 и /или чл. 19 а от Закона за общинския дълг /ЗОД/

ФИНАНСОВ МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.01.2014 Г.

Бюджет на Община Свищов 2014

ЗАПОВЕД №: 1451-РД-01-03/13.11.2013 година за провеждане на 29-ти Ноември 2013 година, от 14 часа, в зала № 1 на Община Свищов публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2014 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица

Годишен финансов отчет за 2012 г. на Община Свищов

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2013 Г.

П О К А Н А за заключително публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и проекта за бюджета на Общината за 2013 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.

П О К А Н А за заключително публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. и проекта за бюджета на Общината за 2012 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.

Годишен финансов отчет за 2011 г. на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания