Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

Заповед за назначаване на Комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване между себствениците и ползвателите за всяко землище от съответната община

Приложения относно изготвен предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и данни за дублираните имоти мужду ползвателите за конкретно землище /rar/

Обяви относно предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и недопуснати до участие ползватели в процедура по чл. 37В от ЗСПЗЗ

Заповед № ОА04-4443, В. Търново, 02.06.2021 г., относно одобрен план за новообразувани имоти на земеделски земи

Протокол от 28.05.2021 г., в съответствие с чл. 100, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Заповед № 655-РД-01-03/20.05.2021 г., относно настъпване на етап "Восъчна зрялост"

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и план-график за провеждане на растителнозащитни мероприятия по гарите в РЦ Плевен

О Б Я В Л Е Н И Е

Протокол от 28.04.2021 г. в съответствие с чл. 100, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.04.2021 г. до 06.04.2021 г.

Приложение 2 към Решение №419 от редовно заседание на Общински съвет –Свищов, проведено на 25.02.2021 г , Протокол №25, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2021/2022 г.

Приложение 1 към Решение №419 от редовно заседание на Общински съвет –Свищов, проведено на 25.02.2021 г , Протокол №25, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2021/2022 г.

Решение №419 от редовно заседание на Общински съвет –Свищов, проведено на 25.02.2021 г , Протокол №25, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2021/2022 г.

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

ЗАПОВЕД № 1848 РД-01-03/16.12.2020 г., относно предприемане на мерки за недопускане и навлизане на територията на Общината на заболяването инфлуенца по птиците /птичи грип/

Заповед №77 РД-01-03 от 25.01.2021 г.за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, община Свищов

Заповед №76 РД-01-03 от 25.01.2021 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, община Свищов

Заповед № ПО-09-5/13.01.2021 г. на Областна дирекция "Земеделие"-Велико Търново относно изменение по Заповед № ПО-09-664/10.11.2020 г. за одобряване на споразумениеза ползване по чл. 37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД №1898-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1897-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1896-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1895-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1894-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1893-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1892-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1891-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕРВЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1890-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1889-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1888-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА СТУДЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1887-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЕЛЯНОВЦИ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1886-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВАРДИМ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1885-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД №1884-РД-01-03/21.12.2020 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №1820-РД-01-03/09.12.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ЕДНОГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

Заповед № 1823-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, община Свищов

Заповед № 1822-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, община Свищов

Заповед № 1821-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов

Заповед № 1820-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча могила, община Свищов

Заповед № 1819-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, община Свищов

Заповед № 1818-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, община Свищов

Заповед № 1814-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, община Свищов

Заповед № 1813-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Деляновци, община Свищов

Заповед № 1812-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, община Свищов

Заповед № 1811-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, община Свищов

Заповед № 1810 -РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, община Свищов

Заповед № 1809-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Алеково, община Свищов

Заповед № 1808-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, община Свищов

Заповед № 1807-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, община Свищов

Заповед № 1806-РД-01-03 от 09.12.2020 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, община Свищов

Заповед № ПО-09-665/10.11.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Козловец.

Заповед № ПО-09-664/10.11.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Свищов.

Заповед № ПО-09-588/28.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Драгомирово.

На вниманието на собствениците и ползватели на недвижими имоти в местностите „Гледката”, „Вратика 2” и „Павлолията”– землището на гр.Свищов

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.11.2020 до 03.11.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Заповед № ПО-09-431/13.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Царевец

Заповед № ПО-09-430/13.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Червена

Заповед № ПО-09-429/13.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Хаджидимитрово

Заповед № ПО-09-428/13.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Морава

Заповед № ПО-09-397/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ореш

Заповед № ПО-09-420/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Овча Могила

Заповед № ПО-09-396/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Горна Студена

Заповед № ПО-09-395/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Деляновци

Заповед № ПО-09-394/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Вардим

Заповед № ПО-09-393/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Българско Сливово

Заповед № ПО-09-392/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Александрово

Заповед № ПО-391/09.10.2020 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ в землището на с. Алеково

Заповед № ОА04-5678/18.08.2020 год. на Областен управител на облас Велико Търново, с която са одобрени плановете на новообразуваните имоти на територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Протокол за частично изменение на Решение по т. II от протокол (изх. № 08-00-1698/30.04.2020 г.)

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.09.2020 до 03.09.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Заповеди за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване между собствениците и ползвателите за всяко землище от съответната община

Приложения относно изготвен предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ и данни за дублираните имоти между ползвателите за конкретно землище /rar/

Обяви относно предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и недопуснати до участие ползватели в процедура по чл. 37 В от ЗСПЗЗ

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 11.08.2020 до 12.08.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 10.08.2020 до 11.08.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.08.2020 до 07.08.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.07.2020 до 29.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 24.07.2020 до 25.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Приложение към заповед №1051 РД-01-03 гр. Свищов, 13.07.2020 г.

З А П О В Е Д №1051 РД-01-03 гр. Свищов, 13.07.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.07.2020 до 22.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.07.2020 до 18.07.2020 г. и от 19.07.2020 до 21.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 17.07.2020 до 17.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.07.2020 до 14.07.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.07.2020 до 06.07.2020 г. и от 07.07.2020 до 09.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.07.2020 до 08.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.07.2020 до 06.07.2020 г. и от 07.07.2020 до 09.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.07.2020 до 04.07.2020 г. и от 05.07.2020 до 07.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.07.2020 до 02.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.06.2020 до 30.06.2020 г. и от 01.07.2020 до 03.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 28.06.2020 до 30.06.2020 г. и от 01.07.2020 до 03.07.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 27.06.2020 до 28.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 25.06.2020 до 27.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 25.06.2020 до 27.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 25.06.2020 до 25.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 23.06.2020 до 25.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 20.06.2020 до 22.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 22.06.2020 до 24.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 22.06.2020 до 24.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 19.06.2020 до 21.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 19.06.2020 до 21.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.06.2020 до 18.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.06.2020 до 18.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.06.2020 до 15.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.06.2020 до 15.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.06.2020 до 18.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.06.2020 до 15.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 12.06.2020 до 12.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Писмо от ТП "ДТГ - Свищов" във връзка със сертифицирането на държавните гори на територията на ТП ДГС Свищов и плануваното ползване на дървесина през 2020 година

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 10.06.2020 до 12.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 10.06.2020 до 12.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.06.2020 до 09.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.06.2020 до 09.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.06.2020 до 09.06.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 10.06.2020 до 12.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.06.2020 до 09.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.06.2020 до 06.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.06.2020 до 06.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.06.2020 до 06.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 05.06.2020 до 07.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 02.06.2020 до 02.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 01.06.2020 до 03.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 01.06.2020 до 03.06.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Протокол от 28.05.2020 г. в съответствие с чл.100, ал.1 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 29.05.2020 до 31.05.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 27.05.2020 до 29.05.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 22.05.2020 до 22.05.2020 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.05.2020 до 17.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.05.2020 до 17.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.05.2020 до 17.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.05.2020 до 18.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 14.05.2020 до 15.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.05.2020 до 15.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.05.2020 до 15.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 11.05.2020 до 13.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 11.05.2020 до 13.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.05.2020 до 10.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.05.2020 до 10.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.05.2020 до 10.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 09.05.2020 до 11.05.2020 г., включително и от 12.05.2020 до 14.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 09.05.2020 до 11.05.2020 г., включително и от 12.05.2020 до 14.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 08.05.2020 до 08.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 05.05.2020 до 05.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Протокол от 30.04.2020 г. в съответствие с чл.100, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 03.05.2020 до 05.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 03.05.2020 до 05.05.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 04.05.2020 до 06.05.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 26.04.2020 до 28.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 26.04.2020 до 28.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 18.04.2020 до 18.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.04.2020 до 23.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.04.2020 до 23.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 23.04.2020 до 25.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 23.04.2020 до 25.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 18.04.2020 до 20.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 18.04.2020 до 20.04.2020 г. във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 17.04.2020 до 17.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 20.04.2020 до 22.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 17.04.2020 до 19.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 20.04.2020 до 22.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 17.04.2020 до 19.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.04.2020 до 19.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от "РЕСЕН" ЕООД, с. Вардим от 11.04.2020 до 13.04.2020 г., включително и от 14.04.2020 до 16.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от "Сортови Семена - Вардим" АД, с. Вардим от 11.04.2020 до 13.04.2020 г., включително и от 14.04.2020 до 16.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 07.04.2020 до 07.04.2020 г. включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от "Сортови Семена - Вардим" АД, с. Вардим от 05.04.2020 до 07.04.2020 г., включително и от 08.04.2020 до 10.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от "РЕСЕН" ЕООД, с. Вардим от 05.04.2020 до 07.04.2020 г., включително и от 08.04.2020 до 10.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 30.03.2020 до 01.04.2020 г., включително и от 02.04.2020 до 04.04.2020 г., включително във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 25.03.2020 до 25.03.2020 г., включително /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 24.03.2020 до 26.03.2020 г., включително и от 27.03.2020 до 29.03.2020 г., включително /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.03.2020 до 23.03.2020 г., включително /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 18.03.2020 до 20.03.2020 г., включително /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.03.2020 до 18.03.2020 г. /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 16.03.2020 до 18.03.2020 г. /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.03.2020 до 17.03.2020 г. включително /PDF/

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-301/10.03.2020 г. за провеждане на растителноздезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.03.2020 до 15.03.2020 г. включително, във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-300/10.03.2020 г. за провеждане на растителноздезинфекционни и дезинсекционни дейности от 13.03.2020 до 15.03.2020 г. включително, във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиащитни /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 15.03.2020 до 17.03.2020 г. включително /PDF/

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 12.03.2020 до 14.03.2020 г. включително /PDF/

Протокол Изх.№ 08-00-1106/ 05.03.2020 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

Протокол Изх.№ 08-00-427/ 24.02.2020 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

Приложение №2 към Решение №127 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 27.02.2020 г., Протокол. № 6, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2020/2021 г.

Приложение №1 към Решение №127 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 27.02.2020 г., Протокол. № 6, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2020/2021 г.

Решение №127 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 27.02.2020 г., Протокол. № 6, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2020/2021 г.

Протокол Изх.№ 08-00-299/ 20.02.2020 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

ЗАПОВЕД 2214-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2213-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2212-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2211-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2210-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча могила, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2209-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2208-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2207-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2206-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Деляновци, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2205-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2204-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2203-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2202-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2201-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Алеково, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 2200-РД-01-03 от 02.12.2019 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, Община Свищов. (PDF)

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Заповед РД06-249/27.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Горско Калугерово, общ. Сухиндол, област Велико Търново

Заповед РД06-248/27.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Агатово, община Севлиево, област Габрово

Заповед РД06-243/22.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на гр. Горна Оряховица, област Велико Търново

Заповед РД06-236/15.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на гр. Дебелец, област Велико Търново

Заявление за изплащане на дължимо рентно плащане по чл. 37 в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Заповед РД06-232/08.11.2019 г. относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-1076/ 08.11.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Заповед относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Железарци, община Стражица, област Велико Търново

Заповед относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

Заповед относно ограничаване на достъп до горски територии във връзка е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Горски долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Заповед № ПО-09-232/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Червена

Заповед № ПО-09-231/25.09.2019 г.на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Царевец

Заповед № ПО-09-230/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Хаджидимитрово

Заповед № ПО-09-233/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Свищов

Заповед № ПО-09-400/30.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Ореш

Заповед № ПО-09-401/30.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Овча могила

Заповед № ПО-09-234/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Морава

Заповед № ПО-09-235/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Козловец

Заповед № ПО-09-402/30.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Драгомирово

Заповед № ПО-09-236/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Деляновци

Заповед № ПО-09-237/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Студена

Заповед № ПО-09-238/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Вардим

Заповед № ПО-09-239/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Българско Сливово

Заповед № ПО-09-240/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Александрово

Заповед № ПО-09-241/25.09.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Алеково

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-849/ 04.09.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Заявление за изплащане на дължимо рентно плащане по чл. 37 в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-20/ 30.07.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-718/ 16.07.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-688/ 05.07.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-685/ 04.07.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-657/ 25.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-646/ 21.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-645/ 21.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-621/ 13.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-608/ 11.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-605/ 10.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-601/ 07.06.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-832/31.05.2019 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2019/2020

Уведомително писмо Вх.№ 53-00-25/31.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-577/30.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-575/30.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-18/23.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-17/22.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-15/21.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 94-П-14/21.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 94-з-599/20.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-530/15.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-529/15.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-510/13.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-509/13.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-508/13.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-507/13.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

ЗАПОВЕД № 489 РД-01-03/ 09.05.2019 г. ОТНОСНО: Настъпване на етап „Восъчна зрялост” в посевите от житни култури на територията на Община Свищов и определяне мерки за противопожарната безопасност

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-482/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-481/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-480/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-479/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 53-00-23/07.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-467/02.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-470/02.05.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-693/25.04.2019 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2019/2020

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-461/ 25.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-440/ 23.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-439/ 23.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-435/ 23.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-434/ 23.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-431/ 22.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-430/ 22.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Уведомително писмо Вх.№ 26-00-428/ 22.04.2019 г., във връзка с изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани

Приложение №2 към Решение №1024 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 28.02.2019 г., Протокол. №68, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2019/2020 г.

Приложение №1 към Решение №1024 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 28.02.2019 г., Протокол. №68, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2019/2020 г.

Решение №1024 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 28.02.2019 г., Протокол. №68, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2019/2020 г.

Документи за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади – заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2, одобрени образци, съгласно Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, изменена със Заповеди с № РД 46-71/17.02.2017 г. и № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

Протокол Изх.№ 08-00-299/ 13.02.2019 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ШАТРАТА 1 И 2"; „ВОДЕНИЧАРСКИ ДОЛ“; „ПАВЛОЛИЯТА“ И „ДЯДО ПЕТКОВА ЧЕШМА“

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ДРАЧЕВО БЪРДО 3 И 4"; „ОСТРИ МОГИЛИ 2 И 3“; „ЛЮЛЯЦИТЕ 1“ И „ВОЕВОДСКА ЧЕШМА“

Заповед №1614 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Червена , и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1613 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Царевец , и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1612 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Хаджидимитрово, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1611 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Ореш , и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1610 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Овча могила, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1609 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Морава, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1608 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Козловец, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1607 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Драгомирово, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1606 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Деляновци, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1605 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Горна Студена, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1604 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Вардим, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1603 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Българско Сливово, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1602 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Александрово, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1601 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на с. Алеково, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №1600 РД-01-03/12.11.2018 г. на кмета на Община Свищов Генчо Генчев, относно полските пътища и напоителни канали, които не функционират, находящи се в землището на гр. Свищов, и ползвателите, с които ще бъдат сключени договори за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповед № РД-14-220/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Овча Могила.

Заповед № РД-14-179/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Деляновци.

Заповед № РД-14-178/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Студена.

Заповед № РД-14-177/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Вардим.

Заповед № РД-14-176/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Александрово.

Заповед № РД-14-175/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Морава.

Заповед № РД-14-174/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Козловец.

Заповед № РД-14-173/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Драгомирово.

Заповед № РД-14-172/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Хаджидимитрово.

Заповед № РД-14-171/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Свищов.

Заповед № РД-14-170/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Ореш.

Заповед № РД-14-169/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Българско Сливово.

Заповед № РД-14-168/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Царевец.

Заповед № РД-14-167/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Червена.

Заповед № РД-14-166/28.09.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Алеково.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНОТО СПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

Заповед №РД - 14 - 104, гр. Велико Търново, 06.08.2018 г., относно назначена комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ПРИЕТИ ИЗРАБОТЕНИ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ЗА: к.е. 139, 141, 143, 146 и 147, местности „Драчево бърдо 1 и 2“; к.е. 45 и 42, местности „Равнец 1 и 2“; к.е. 22 и 23, местности „Шатрата 1 и 2“; к.е. 159, местност „Воденичарски дол“; к.е. 111, местност „Павлолията“; к.е. 98, 93, 95 и 97, местност „Дядо Петкова чешма“

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ПРИЕТИ ИЗРАБОТЕНИ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ЗА: к.е. 133, местности „Драчево бърдо 3 и 4“; к.е. 152, местности „Остри могили 2 и 3“; к.е. 49, местност „Люляците 1“; к.е. 39, местност „Воеводска чешма“

ЗАПОВЕД № 1002-РД-01-03/30.07.2018 Г. ОТНОСНО: Борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов, относно мерките за недопускане и разпространение на опасните заразни болести Инфлуенца /грип/ по птиците, Африканска чума по свинете и Чума по дребните преживни животни /Чума по ДПЖ/ на територията на общината

ЗАПОВЕД № 640 РД-01-03/05.06.2018 г., относно настъпване на етап "Восъчна зрялост"в посевите от житни култури на територията на Община Свищов

Протокол изх.№ 08-00-820/ 31.05.2018 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 г.

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-711/30.04.2018 г., относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2018/2019

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов от стопанската 2018/2019 г. (приложени образци на документи за попълване). /rar/

Приложение №2 към Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г.

Приложение №1 към Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г.

Решение №780 от редовно заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол. №50, относно определянето на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2018/2019 г.

Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в местност „Стъклен-1“,„Калището“ и "Драчево бърдо-1"

Протокол Изх.№ 08-00-243/ 14.02.2018 г., относно проверка по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

РЕШЕНИЕ № 737/20.12.2017 Г., ПРОТ. № 47 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2018 Г.

ЗАПОВЕД 1614-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1613-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1612-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1611-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1610-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча могила, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1609-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1608-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1607-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1606-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Деляновци , Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1605-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1604-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1603-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1602-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1601-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с.Алеково, Община Свищов. (PDF)

ЗАПОВЕД 1600-РД-01-03 от 28.11.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов, Община Свищов. (PDF)

Заповед № РД 14-281 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Червена

Заповед № РД 14-280 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Царевец

Заповед № РД 14-279 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Хаджидимитрово

Заповед № РД 14-239 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Ореш

Заповед № РД 14-238 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с.Овча могила

Заповед № РД 14-237 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Морава

Заповед № РД 14-236 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Козловец

Заповед № РД 14-299 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Драгомирово

Заповед № РД 14-235 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Деляновци

Заповед № РД 14-234 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Студена

Заповед № РД 14-233 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Вардим

Заповед № РД 14-232 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Българско Сливово

Заповед № РД 14-230 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Александрово

Заповед № РД 14-231 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с. Алеково

Заповед № РД 14-278 / 02.10.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно Доброволно споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Свищов

Обявление изх. № 06-03-168/24.07.2017 г. на Кмета на Община Свищов за приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи:- к.е. 88, местност „Стъклен-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;- к.е. 155, 156 и 157, местност „Калището“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;- к.е. 144, местност „Драчево бърдо-1“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново;

РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ 37В ОТ ЗСПЗЗ

ОКОНЧАТЕЛНИТ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на §4“к“, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)

ЗАПОВЕД № РД-14-158 от 04.8.2017 г. на ОД „Земеделие“ В. Търново за процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.

ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Регистър за ползването на имоти от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.rar)

Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.rar)

ЗАПОВЕД № РД-14-111/26.05.2017 Г. ЗА ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-14-107/29.08.2011 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Окончателен протокол изх. № 08-00-598/31.05.2017 г. относно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.

Протокол изх. № 08-00-480/25.04.2017 г. относно разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.

ЗАПОВЕД № ОА04-3373 ОТ 19 АПРИЛ 2017 г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ОСТРИ МОГИЛИ" - ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № РД 14-84/31.03.2017 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ ПО ЧЛ. 37 В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ И § 4 ОТ ПЗР КЪМ ЗИД НА ЗСПЗЗ

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади - процедура 2017 г. (приложени образци на документи за попълване) - (.pdf)

РЕШЕНИЕ № 489 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ПРОВЕДЕНО НА 22.02.2017 Г., ПРОТ. № 31 ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г.

ПРОТОКОЛ ИЗХ. № 08-00-149/08.02.2017 Г. ОТНОСНО ПРОВЕРКА ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

ЗАПОВЕД 106-РД-01-03 от 31.01.2017 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № РД-14-31/19.01.2017 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Заповед № РД-14-267/30.09.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, относно одобряване на доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ, ЕКАТТЕ 37784, като се изменя целия Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД № 1961-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1960-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1959-РД-01-03/20.12.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД 1868-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1867-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1866-РД-01-03 от 05.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1864-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Червена, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1863-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1862-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1861-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1860-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1859-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Морава, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1858-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Козловец, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1857-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Драгомирово, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1856-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Деляновци, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1855-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Горна Студена, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1854-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Вардим, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1853-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1852-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Александрово, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1851-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на с. Алеково, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1850-РД-01-03 от 02.12.2016 г. за едногодишно ползване на полски пътища и напоителни канали в землището на гр. Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № РД 14-260 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА

ЗАПОВЕД № РД 14-261 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ

ЗАПОВЕД № РД 14-262 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-263 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № РД 14-264 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА

ЗАПОВЕД № РД 14-266 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ

ЗАПОВЕД № РД 14-265 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА

ЗАПОВЕД № РД 14-267 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ

ЗАПОВЕД № РД 14-268 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-269 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ

ЗАПОВЕД № РД 14-270 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА

ЗАПОВЕД № РД 14-271 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ

ЗАПОВЕД № РД 14-272 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-273 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-274 гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ (.pdf)

Окончателни регистри на имотите от землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 от ППЗСППЗЗ (.pdf)

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ на окончателните регистри на имотите от землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 (.pdf)

ЗАПОВЕД № РД-14-191 от 03.8.2016 г. на ОД „Земеделие“ В. Търново за процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Свищов за стопанската 2016/2017 г.

Допълнение към Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.pdf)

Регистър-справка за дублираните имоти за ползване от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.zip)

Регистър за ползването на имоти от землището на Община Свищов по Чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (.pdf)

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Чл. 72, ал. 4 от ППЗСППЗЗ на предварителните регистри на имотите за землищата на Община Свищов, съгласно Чл. 72, ал. 2 и справка за дублираните имоти - приложени в допълнителни файлове след обявата (.pdf)

ОБЯВА относно ИЗРАБОТВАНЕ на „Помощен план и План на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване на граждани“ - територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Остри могили 1 от землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД 945-РД-01-03 / 13.06.2016 г. за обявяване настъпването на етап восъчна зрялост в посевите от житни култури и мерки за противопожарна безопасност на територията на Община Свищов

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-718/01.06.2016 г. относно окончателното разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2016/2017

ЗАПОВЕД № 826-01-03 от 11.5.2016 г. за мерки за ограничаване опасността от заболяването „Нодуларен дерматит“ на територията на Община Свищов

ПРОТОКОЛ изх. № 08-00-634/28.04.2016 г. относно разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска година 2016/2017

Необходими документи за кандидатстване за наемане на пасища - процедура 2016 г. (приложени образци на документи за попълване) - (.pdf)

РЕШЕНИЕ № 144/24.02.2016 Г., ПРОТОКОЛ № 10 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 Г.

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ за проверка на сключени договори за наем и аренда на пасища, мери и ливади от поземления фонд на Община Свищов - 2016 г. (.pdf)

Заповед № 23-РД-01-03/08.01.2016 г. на Кмета на Община Свищов относно създаване на комисия за проверка спазване условията на ЗСПЗЗ по сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-160 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № РД 14-160 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на гр. СВИЩОВ

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-162 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА

ЗАПОВЕД № РД 14-162 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЧЕРВЕНА

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-161 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ

ЗАПОВЕД № РД 14-161 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ЦАРЕВЕЦ

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-173 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-173 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-159 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ

ЗАПОВЕД № РД 14-159 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОРЕШ

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-157 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА

ЗАПОВЕД № РД 14-157 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ОВЧА МОГИЛА

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-158 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА

ЗАПОВЕД № РД 14-158 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. МОРАВА

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-154 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ

ЗАПОВЕД № РД 14-154 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. КОЗЛОВЕЦ

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-151 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-151 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДРАГОМИРОВО

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-150 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ

ЗАПОВЕД № РД 14-150 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ДЕЛЯНОВЦИ

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-153 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА

ЗАПОВЕД № РД 14-153 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ГОРНА СТУДЕНА

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-155 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ

ЗАПОВЕД № РД 14-155 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. ВАРДИМ

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-174 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-174 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-152 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-152 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКСАНДРОВО

Приложение 1 към ЗАПОВЕД № РД 14-156 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО

ЗАПОВЕД № РД 14-156 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. Доброволно споразумение за ползване по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. АЛЕКОВО

ЗАПОВЕД № РД-14-134 от 05.8.2015 г. на Областна дирекция „Земеделие“ - В. Търново на основание Чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Регистър на земеделски имоти за ползване през 2015-2016 г. по данни от информационната система на МЗХ - август 2015 г.

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд Свищов за 2015 - 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 1209 от 28.5.2015 Г. за „Правила за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Община Свищов“

НЕОБХОДИМИ документи за наемане за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2015-2016 г. по Решение № 1208/28.5.2015 г. на Общински съвет Свищов

Пасища, мерите и ливади за индивидуално ползване на територията в землищата в Община Свищов за наемане с минимален срок на договорите 5 стопански години - Приложение 2 (.pdf)

Пасища, мерите и ливади за общо ползване на територията в землищата в Община Свищов за стопанската 2015-2016 г. - Приложение 1 (.pdf)

РЕШЕНИЕ № 1208 от 28.5.2015 Г. за „Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов за стопанската 2015-2016 г.“

ПРОТОКОЛ за разпределяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд Свищов за 2015 г.

Документи за попълване при кандидатстване за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - стопанска година 2014 - 2015 г. (.RAR)

СПИСЪК на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - стопанска година 2014 - 2015 г. (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1402-РД-01-03 от 01.12.2014 г. относно: Мерки за ограничаване опасността от заболяването Инфлуенца по птиците да навлезе на територията на Община Свищов

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Червена, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Царевец, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Овча могила, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Ореш, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Морава, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Козловец, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Драгомирово, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Деляновци, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Горна Студена, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Вардим, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Александрово, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Алеково, Община Свищов (.PDF)

Заповед по чл. 37в, ал. 2, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Свищов (.PDF)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС

СПИСЪК НА ВЕТРИНАРНИТЕ ДОКТОРИ КЪМ ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА.

Заповед № РД11-1366/14.06.2014 г. на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните във връзка със заболяването "Син език"

ЗАПОВЕД № РД-14-19/04.08.2014 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37в В ЗЕМЛИЩА СВИЩОВ

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Вардим, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Царевец, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Ореш, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Овча Могила, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Морава, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Козловец, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Горна Студена, община Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Деляновци, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Драгомирово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Червена, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Българско Сливово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Александрово, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на село Алеково, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Предварителни регистри на земеделските земи в землището на град Свищов, във връзка с предстоящата процедура за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 г.

Заповед № 649-РД-01-03 от 02.06.2014 г. за изготвяне на планове за действие, за организиране и изпълнение на мерки, правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи на територията на Община Свищов

ЗАПОВЕД № РД-14-362/19.12.2013 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № 1463-РД-01-03/19.11.2013 г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ПЛОЩИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА ХИБРИДЕН СЛЪЧНОГЛЕД ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2013-2014 Г.

Заповед РД-14-309/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Ореш, община Свищов.

Заповед РД-14-308/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Козловец, ЕКАТТЕ 37784, община Свищов.

Заповед РД-14-307/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77013, община Свищов.

Заповед РД-14-306/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Алеково, община Свищов.

Заповед РД-14-305/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Червена, ЕКАТТЕ 80457, община Свищов.

Заповед РД-14-304/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Александрово, община Свищов.

Заповед РД-14-303/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Българско Сливово, ЕКАТТЕ 07363, община Свищов.

Заповед РД-14-302/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Горна Студена, община Свищов.

Заповед РД-14-301/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Драгомирово, община Свищов.

Заповед РД-14-300/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Морава, община Свищов.

Заповед РД-14-299/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Овча Могила, община Свищов.

Заповед РД-14-298/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Деляновци, община Свищов.

Заповед РД-14-297/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Вардим, община Свищов.

Заповед РД-14-296/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите за ползване за землището на село Царевец, ЕКАТТЕ 78121, община Свищов.

Заповед РД-14-295/30.09.2013 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с разпределението на масивите, за ползване за землището на град Свищов, ЕКАТТЕ 65766, Община Свищов.

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ЗА ЗЕМЛИЩА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВАРДИМ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГОРНА СТУДЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДЕЛЯНОВЦИ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕРВЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д № 1162-РД-01-03/20.09.2011 г. ОТНОСНО: Условията, реда и контрола за провеждане на предизборна кампания чрез средствата на печатната пропаганда и агитация ( .PDF )

З А П О В Е Д № 1453-РД-01-03/08.12.2011 г., ОТНОСНО: Резултатите от проведен публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общинска земеделска земя за създаване на трайни насъждения от дървестни видове с ценна дървесина, открит със Заповед № 1360-РД-01-03/16.11.2011 г

З А П О В Е Д № 1168-РД-01-03/26.09.2011г., относно Началото на гроздоберна кампания през 2011 г.

ЗАПОВЕД №1095-РД-01-03/07.09.2011 г., във връзка с чл. 22б от Закона за виното и спиртните напитки и по повод Предложение в вх. № 12-00-277/07.09.2011 г. на Изпълнителната Агенция по лозата и виното гр. Плевен.

З А П О В Е Д - № 493-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2011 год. за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд

Заповед РД-14-103/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Деляновци, Община Свищов.

Заповед РД-14-104/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Червена, Община Свищов.

Заповед РД-14-105/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Царевец, Община Свищов.

Заповед РД-14-106/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Хаджидимитрово, Община Свищов.

Заповед РД-14-107/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Козловец, Община Свищов.

Заповед РД-14-108/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Горна Студена, Община Свищов.

Заповед РД-14-109/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Вардим, Община Свищов.

Заповед РД-14-110/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Александрово, Община Свищов.

Заповед РД-14-111/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Алеково, Община Свищов.

Заповед РД-14-112/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Овча могила, Община Свищов.

Заповед РД-14-113/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Морава, Община Свищов.

Заповед РД-14-116/29.08.2011 г. на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във връзка с одобряване разпределението на масивите, съгластно приетите с Протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ от 02.08.2011 г. КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪРА КЪМ НЕЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2011/2011 г. на с. Българско сливово, Община Свищов.

ЗАПОВЕД № РД-14-284 / 31.8.2011 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2011/2012 г. за гр. Свищов ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-285 / 31.8.2011 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2011/2012 г. за с. Ореш ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-431/ 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Ореш( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-336 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Алеково ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-337 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Хаджидимитрово ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-338 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Вардим ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-339 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Морава ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-340 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Червена ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-341 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Александрово ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-342 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Деляновци ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-343 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Драгомирово ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-344 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Царевец ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-345 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Козловец ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-346 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Горна Студена ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-347 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за с. Овча могила ( .PDF )

ЗАПОВЕД № РД-14-430 / 29.9.2012 г. Одобрение и разпределение по Карта на масиви за ползване и регистър към нея за стопанската 2012/2013 г. за гр. Свищов ( .PDF )

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания