Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проекто-наредби

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА С ИЗХ. № 08-00-870/25.05.2021 Г.

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-95/21.04.2021 Г., МОТИВИ, ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, СЪОБЩЕНИЕ И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 371/17.12.2020 Г., ПРОТ.№ 21

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-75/25.03.2021 Г., МОТИВИ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по ЗЗД и сдружения по ЗЮЛНЦ и СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-52/17.02.2021 Г., МОТИВИ, СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРАРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ВЕДНО С ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА ОП "ОБРЕДИ - СВИЩОВ"

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-10/18.01.2021 Г., МОТИВИ И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД, И СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА,

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-4/08.01.2021 Г., МОТИВИ И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-250/13.11.2020 Г., МОТИВИ И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 236/10.11.2020 Г., МОТИВИ И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение, предложение, мотиви и частична предварителна оценка на въздействието относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-214/28.09.2020 Г. И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ВЕДНО С ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-108/27.04.2020 Г. И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-84/02.04.2020 Г. И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП "ОБРЕДИ - СВИЩОВ"

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-46/14.02.2020 Г. И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ-СВИЩОВ"

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №354/16.02.2005 Г. С ПРОТОКОЛ №30 И ПРИЕМАНЕТО НА НОВА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НОВОПРЕДЛОЖЕНАТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-2/10.01.2020 г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОМEНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА-СВИЩОВ", ГРАД СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА С ВХ. № 61-00-1/06.01.2020 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Предложение относно отмяна на Наредма за условията и реда за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд и приемане на проект за нова Наредба за условията и реда за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА оБЩИНА сВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №354/16.02.2005 Г. С ПРОТОКОЛ №30

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-191/29.11.2019 г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОМEНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЗАРИ-СВИЩОВ", ГРАД СВИЩОВ

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Свищов

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/ 24.02.2005 г. с Протокол № 31 на Общински съвет - Свищов

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

Предложение относно Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд приета с Решение № 354/ 16.02.2005 г. с Протокол № 30 на Общински съвет - Свищов

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК относно предложение за определяне на Такса битови отпадъци 2020

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 61-00-175/12.11.2019 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА с изх.№ 61-00-147/ 09.09.2019 г.

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал.3 и ал. 4 от ЗНА с Изх.№ 08-00-1099/ 30.07.2019 г., във връзка с Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов, приета с Решение №356/24.02.2005 г. с Протокол №31

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов, приета с Решение №356/24.02.2005 г. с Протокол №31

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации, относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на предложението за Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов, приета с Решение №356/24.02.2005 г. с Протокол №31

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, относно приемане на предложението за промяна в Наредба №1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организация на движението на територията на община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАН С ВХ. № 61-00-111/04.06.2019 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАН С ВХ. № 31-00-11/29.05.2019 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ВХ. №61-00-110/29.05.2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, относно приемане на предложението за промени в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 2464/24.04.2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМEНИ В НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Съобщение и предложение относно Промяна в Наредба №1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организация на движението на територията на община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ № 61-00-55/ 19.03.2019 г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-55/ 19.03.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, относно приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, относно приемане на допълнения и промени в Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ. 5 ОТ ЗНА за предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов, съобщение за обществени консултации, относно приемане на проект на Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00.18/24.01.2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЯНА В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00.17/24.01.2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ-СВИЩОВ"

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 61-00-6/14.01.2019 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 08-00-1635/03.12.2018 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ И ПРОМЕНИ В НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

Предложение относно приемане на изменения и допълнения в Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение № 652/27.07.2017 г. на Общински съвет Свищов.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 61-00-42/01.03.2018 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Съобщение и Предложение с изх. № 61-00-19/08.02.2018 г. относно Приемане на изменение в Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов, приета с Решение № 680/28.09.2017 г., Протокол № 43 на Общински съвет Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ЧЛ. 74 И ЧЛ. 83 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 15/02.12.2015 Г., ПРОТОКОЛ № 4

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-274/25.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г.

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-263/18.10.2017 г. относно Приемане на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-217/10.08.2017 г. относно Приемане на наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов

Предложение за приемане на ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 415/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов.

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-106/07.04.2017 г. относно Приемане на наредба № 1 за опазване на обществения ред, общинската собственост и организацията на движението на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-76/16.03.2017 г. относно Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на промени и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма "В помощ на болните деца от Община Свищов

Проект на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-72/09.03.2017 г. относно Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-30/06.02.2017 г. относно приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма "В помощ на болните деца от Община Свищов"

Съобщение и Предложение за приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-5/09.01.2017 г. относно приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-2/06.01.2017 г. относно приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-1/06.01.2017 г. относно приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

Предложение изх. № 61-00-353/12.12.2016 г. относно Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ относно: Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

Предложение изх. № 61-00-354/12.12.2016 г. относно Допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ относно: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение до Общински съвет Свищов изх. № 61-00-341/21.11.2016 г. относно Приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов от групата общински съветници на „Обединение Промяна“ в Общински съвет Свищов и Обявление във връзка с Чл. 26, ал. 2 от ЗНА (.PDF)

Предложение за приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов и Обявление във връзка с Чл. 26, ал. 2 от ЗНА (.PDF)

Предложение до Общински съвет Свищов с вх. № 800 от 13.09.2016 г. относно Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

Предложение от Кмета на Община Свищов относно Изменение и допълнение на Наредбата и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх. № 763 от 23.8.2016 г. относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение от Кмета на Община Свищов относно Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложение Вх. № 719/26.07.2016 г. за промяна в Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов (.pdf)

Предложение Изх. № 61-00-192/14.06.2016 г. за допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95/28.02.2008 г., прот. № 8

Предложение изх. № 94-З-922/28.04.2016 г. за допълнения в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52

Предложение изх. № 94-З-920/28.04.2016 г. за допълнения в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52

Предложение за приемане на промени в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и в НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

Предложение за приемане на допълнения в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и в НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

Проект за НАРЕДБА за общинските гробищни паркове, погребално-обредната дейност и провеждане на радостни ритуали на територията на община Свищов

Предложение за приемане на допълнения в Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-91/14.03.2016 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-90/14.03.2016 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТАТУТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗВЕНО "СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Свищов

Предложение на Кмета на Община Свищов за приемане на Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов + Проект за Правилник (.pdf)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-40/05.02.2016 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА В РАЗДЕЛ III - ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Предложение с изх. № 61-00-28/21.01.2016 г. за изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ /ОАМТЦУ/ (.pdf)

Предложение за нов ПРАВИЛНИК за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов“ (с Приложения)

Предложение до Общински съвет Свищов с вх. № 251/08.01.2016 г. относно Промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с Вх. № 245 от 05.1.2016 г. на Кмета на Община Свищов до Общински съвет Свищов - мотивиран доклад по ПРОЕКТ за промени в НУРУРОЖФ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с Вх. № 191 от 09.12.2015 г. до Общински съвет Свищов - ПРОЕКТ за НАРЕДБА за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свищов

ППРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-257/14.12.2015 Г. ОТНОСНО ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЗАРИ-СВИЩОВ" ГРАД СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 94-З-2073/03.12.2015 Г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТНОСНО ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Общински съвет Свищов - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Предложение с Изх. № 09-00-79/09.06.2015 г. за приемане на изменения и допълнения в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г.

Предложение с Изх. № 61-00-121/04.05.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществена чрез общински предприятия + мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с изх. № 74-00-23/15.04.2015 г. за приемане на НАРЕДБА за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

Предложение с Изх. № ххх/08.04.2015 г. за приемане на допълнения в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов - Приложение за цени на услуги при тъжни, радостни ритуали и други.

Предложение с Изх. № 61-00-88/06.04.2015 г. за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Свищов + Проект на Наредбата (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-87/06.04.2015 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов + Проект на Наредбата (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-86/06.04.2015 г. за приемане на допълнения в Наредбата за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-85/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-84/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване и разпореждане със собствеността на Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-83/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия + Мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с Изх. № 24-00-125/06.03.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

Предложение с Изх. № 61-00-29/06.02.2015 г. за приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

Предложение изх. № 61-00-18/20.01.2015 г. относно Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение изх. № 61-00-6/14.01.2015 г. относно Актуализация на цените по Приложеине № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-316/28.11.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-295/11.11.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов с Мотивиран доклад (.PDF)

Предложение № 61-00-279/07.10.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов (.PDF)

Предложение № 61-00-278/06.10.2014 г. за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов + Мотивиран доклад и Калкулация на разходите за предложените за ценова промяна услуга (.PDF)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБИЩНА СВИЩОВ

Предложение вх. № 2182/09.07.2014 г. относно приемане на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБИЩНА СВИЩОВ

Предложение вх. № 2180/08.07.2014 г. за приемане на НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Предложение № 2155/19.03.2014 г. за приемане на Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов

Предложение № 2154/19.03.2014 г. за приемане на Общински план за развитие на община Свищов (2014-2020)

Предложение № 2153/19.03.2014 г. за приемане на ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

Предложение № 75-00-6/09.04.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-133/03.04.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Проекто-наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на Община Свищов

Проект за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация

Проект на Правилник за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания „Ин-витро“

Предложение № 61-00-91/10.03.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-2/08.01.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-297 от 29.11.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

Предложение за промяна в Раздел III – Такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Проекто-наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Свищов

Предложение № 61-00-271 от 31.10.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов + Мотивиран доклад

Предложение № 94-3-1424 от 09.10.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

Предложение № 94-3-1241 от 12.09.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-219 от 13.08.2013 г. за приемане на допълнения и изменения в Правилника за дейността на Общинско предприятие "Обреди - Свищов"

Проект допълнение Наредба на местните такси и цени на услуги

Проект допълнение Правилника за субсидиране на спортните клубове

Проект на ПРАВИЛНИК за дейността на Общинска предприятие "Обреди - Свищов"

Предложение № 61-00-177 от 02.07.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-161 от 13.06.2013 г. за приемане на допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

ТЕКСТ НА НАРЕДБАТА КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-157/12.06.2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (PDF)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-157/12.06.2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СПОРТНА БАЗА ОТ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ (проект)

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица - Предложение за Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Свищов за предложения и становища.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТОКОЛ № 31

Предложение за промени в раздел ІІІ - такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в раздел ІІІ - Такса за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение относно Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

Предложение относно Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.

Предложение относно Приемане на изменениe и допълнениe в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

НАРЕДБА за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Свищов (проект)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания