Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Други

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

Списък на преброителите и контрольорите за Община Свищов, които ще участват в предстоящата кампания по преброяване на населението и жилищния фонд

ОБЯВА ПО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ-574/29.06.2021 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Протокол от заключителна дискусия на ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ на основание чл.62а, ал.3, т.2 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, проведено на 04.06. 2021 г.

Протокол от общесвено обсъждане, проведено на 21.05.2021 г.

ОБЯВА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ГОРНА МАЛИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28860 - ГОРНА МАЛИНА, ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

ОБЯВА РЕГ. № 2905/14.05.2021 Г. НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА МАТРОСКИ /ВОЙНИШКИ/ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Обяснителна записка относно проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV -озеленяване и УПИ V от кв. 9 по плана на гр. Свищов

З А П О В Е Д № 473-РД-01-03, гр. Свищов, 20.04.2021 година, относно проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV -озеленяване и УПИ V от кв. 9 по плана на гр. Свищов, обявлене за обществено обсъждане на 21.05.2021 г. от 10 ч. в зала 1 на Общината.

Заповед и документация по процедура за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

ЗАПОВЕД № 120 РД-01-03/12.02.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЙНОСТИ И СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 120 РД-01-03/12.02.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 19.04.2021 Г. ДО 21.04.2021 Г. В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА 29.03.2021 Г. И 30.03.2021 Г. В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ - ГР. СОФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

ЗАПОВЕД № 1149-РД-01-03 гр. Свищов, 31.07.2020 г. за прокарване на временни пътища в поземлен имот с идентификатор 07363.57.320

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на местна такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на местна такса за социалната услуга „Детска кухня“, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на наем за преместваеми съоръжения – общинска собственост или площи – общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения по реда на ЗОС, във връзка с чл. 56 от ЗУТ, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на наем за общински нежилищен имот, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

ЗАЯВЛЕНИЕ за временно освобождаване от задължение за заплащане на наем за общински жилищен имот, съгл. Решение № 185/16.06.2020 г., Прот. № 9 на ОбС – Свищов /образец/

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ОХ-411/01.06.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЕНИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

ОБЯВА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ОХ-411/01.06.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЕНИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

ЗАПОВЕД № 768-РД-01-03/05.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗМЛЕН ИМОТ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № ОХ-337/30.04.2020 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Със заповед ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 27 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив, съгласно Приложение № 1.

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-1699/30.04.2020 г. на основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост

Доклад за постъпили жалби сигнали предложения за 2019 г.

РЕГИСТЪР на постъпилите жалби в Община Свищов за 2019 година

Заповед за утвърждаване на система за предварителен контрол при поемане на финансово задължение и извършване на разход.

ЗАПОВЕД № 96 РД-01-03/30.01.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЙНОСТИ И СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 96 РД-01-03/30.01.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВА ЗА ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ОХ-86/28.01.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № ОХ-86/28.01.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ-28/13.01.2020 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ - "БЪДИ ВОЙНИК"

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОФИЦЕРИ ВЪВ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-997/05.11.2019 Г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪС ЗАПОВЕД № ох-960/23.10.2019 Г.

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-953/21.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-953/21.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

Заповед за определяне границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2020 година, както и честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци в съответните райони

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА МАТРОСКИ /ВОЙНИШКИ/ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА № ОХ-655/17.07.2019 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИЦИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА за обявяване на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища и в състава на Стационарната комуникационна и информационна система

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост, относно предстояща процедура по принудително отчуждаване по реда на Глава ІІІ от ЗОС

ЗАПОВЕД № ОХ-253/11.03.2019 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗАПОВЕД № ОХ-234/05.03.2019 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ЗАПОВЕД № ОХ-176/15.02.2019 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № ОХ-176/15.02.2019 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

ЗАПОВЕД № 89 РД-01-03/30.01.2019 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 89 РД-01-03/30.01.2019 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

О Б Я В И за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

О Б Я В И за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

Община Свищов обявява конкурс за длъжността: Директор специализирана институция – Директор на Дом за стари хора „Мария Луиза” град Свищов

О Б Я В И за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

ЗАПОВЕД № РД-02-816/03.08.2018 Г. НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЗА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

ЗАПОВЕД № ОХ-355/24.04.2018 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 63-РД-01-03/24.01.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 63-РД-01-03/24.01.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.07.2017 - 31.12.2017 г.

ЗАПОВЕД № 1231/30.11.2017 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ЗАПОВЕД № 1231/30.11.2017 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ О Б Я В А за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ О Б Я В А за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017 г. за Обяваване на ванантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ СЪС ЗАПОВЕД № 188-РД-01-03/27.02.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ.

Вътрешни правила за регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности в Община Свищов по отношение на проекти, финансирани от ЕС.

ЗАПОВЕД № 188-РД-01-03/27.02.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ” ПО БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА.

Доклад за постъпили жалби, сигнали и предложения в Община Свищов през 2016 г.

Доклад за постъпили жалби, сигнали и предложения в Община Свищов през 2015 г.

Обява на Министерство на отбраната за открита процедура по обявяване на вакантни матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военно морските сили и ВВМУ "Никола Вапцаров".

Заповед № ОХ-115 от 06.02.2017 година на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности в 68-ма бригада "Специални сили".

План 2016 година за обучение на служителите от администрацията по дирекции и отдели.

Анализ и обобщение на проучване за удовлетвореност на гражданите от 2016 година

Цели на администрацията за 2016 година.

Отчет за изпълнението на ежегодните цели по управление на общинската администрация за 2015 година

Цели на администрацията за 2015 година.

Анализ и обобщение на проучване за удовлетвореност на гражданите от 2015 година

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.06.2016 - 30.11.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИОННАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ

ЗАПОВЕД № 230-РД-01-03 от 02.02.2016 г., относно длъжностните лица, извършващи проверки при получаване сигнали за измами, нередности и корупция.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ

Доклад от одит на Система за Управление ((СУ))

ОБЯВА, ЗАПОВЕД И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕДТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В РАЙОНИТЕ НА УЧИЛИЩАТА , ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

СПИСЪК С МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, които ще се проведат на 06.11.2016 г.

СПИСЪК НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ на територията на Община Свищов във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, които ще се проведат на 06.11.2016 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 Г.

Проект за дневен ред на заседание на Общински съвет Свищов, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 15,00 часа

Отчет за дейността на Общински съвет Свищов и на неговите комисии за периода 09.11.2015 - 30.05.2016 г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Доклад от сертификационен одит ИСО 9001:2008, проведен на 26 и 27 май 2016 г.

ПРОЕКТ на Стратегия за ВОМР на Сдружението - за обсъждане и приемане от ОС на МИГ Ценово-Свищов

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на МИГ „Ценово - Свищов“ за приемане на Стратегия за ВОМР на Сдружението

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на МИГ „Ценово - Свищов“ за приемане на Правила и ред за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имущество

Дневен ред на заседание на Общински съвет Свищов, което ще проведе на 26.05.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Община Свищов

Информация за разпределение на средства по стандарти по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2016 година

ОБЯВА за Решение № 67/25.02.2016 г. на Административен съд В. Търново за нищожност на разпоредби в НАРЕДБА 1 на Община Свищов

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Дунавско дело" ЕООД + документи и формуляри за попълване при кандидатстване (.pdf)

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжност Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинска собственост“ при Община Свищов по Заповед № 232-РД-01-03 от 02.02.2016 г.

ЗАПОВЕД № 178-РД-01-03/28.01.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТ 2016 НА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 322 "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА"

Вълшебна коледна приказка на децата от I-ви "В" клас при СОУ "Д. Благоев" - гр. Свищов 2015 г.

КОЛЕДНИ КОНКУРСИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Резултати от проведена ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.002-132-С01 от 01.12.2015 г „Приеми ме 2015”

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.002-132-С01 от 01.12.2015 г „Приеми ме 2015”

ОБЯВА за обществено обсъждане на „МУЛТИ ТРЕЙД“ ЕООД на проект за ПУП - ПРЗ по плана на гр. Свищов

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН „ ГЕОРГИ БЕЙКОВ” СВИЩОВ 2015

Заповед № 1138-РД-01-03/03.09.2015г. на Кмета на Община Свищов за определяне местата за обявяване на избирателните списъци.

Заповед № 1137-РД-01-03/03.09.2015г. на Кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес

ЗАПОВЕД № 1081-РД-01-03/27.08.2015 Г. ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПАЛЕНЕ НА ОГЪН, НА СУХИ ТРЕВИ, СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ И ДРУГИ

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА, във връзка със Заповед № 946-РД-01-03/22.07.2015г. на Кмета на Община Свищов

Покана за провеждане на консултации за съставяне на ОИК

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ №22/09.07.2015 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ЗВЕНО "ОБРАЗОВАНИЕ"

Тръжна документация за приватизация на обособен обект в с. Алеково, Община Свищов (с включени образци на документи по процедурата) - .doc формат

ЗАПОВЕД № 858-РД-01-03/08.07.2015 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЦДГ № 2 "КАЛИНА МАЛИНА" В ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЦДГ № 2 "КАЛИНА МАЛИНА" В ГРАД СВИЩОВ

Образец „Професионален опит“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “

Образец „Декларация“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “

Образец „Заявление за участие“ (за попълване) от документи за кандидатстване по „ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД “

ОБЯВА за конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД (.PDF) Приложени образци (за попълване) на документи за кандидатстване по обявата

ЗАПОВЕД № ОА04-4299 от 21.4.2015 г. за настъпване на пожароопасен сезон от 25.4.2015 г. до 30.10.2015 г. в горските територии от Област В. Търново

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ № 18/17.02.2015 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ЗВЕНО "ОБРАЗОВАНИЕ"

ЗАПОВЕД № 211-рд-01-03/23.03.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА РЕКА ДУНАВ И ВСИЧКИ ОТКРИТИ ВОДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2015 година

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2015 година

ЗАПОВЕД № 1402-РД-01-03 от 01.12.2014 г. относно: Мерки за ограничаване опасността от заболяването Инфлуенца по птиците да навлезе на територията на Община Свищов

НАГРАДЕНИ ТВОРБИ ОТ ПОЕТИЧНИЯ КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ" И НАГРАДАТА "ДУНАВСКО ЗЛАТНО ПЕРО”

Удостоверение, даващо право за гласуване на граждани с изтекли документи за самоличност.

ЗАПОВЕД № 1143- РД-01-03 от 23.09.2014г. - избирателна секция 042800006, с адрес ОУ „Филип Сакелариевич”, ул. „Алеко Константинов” N 24, за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат. (.pdf)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК във връзка с изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Заповед № 1019-РД-01-03/11.08.2014 г. на Кмета на Община Свищов за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адрес.

АКТ за установяване на административно нарушение №10 от 21.07.2014 г.

ПОСЛАНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

Заповед № 3080/19.12.2006 г. на Кмета на Община Свищов, с която утвърждава: 1. Контролни дейности, свързани с информационните технологии в Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 2. Вътрешни правила за прилагане на системата на двойния подпис; 3. Програма за изпълнение на стратегията на Министерски съвет за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006г. 4. Инструкция за деловодната дейност в Община Свищов; 5. Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Свищов; 6. Етичен кодекс на общинския служител

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2008

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ИСО 9001:2000

"ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДЕЦАТА СИ"

З А П О В Е Д № 292-РД-01-03 от 04 април 2014г.

AKT за установяване на административно нарушение №9/12.03.2014 г.

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2014 година

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2014 година

Информация за Проект №DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г.

Протокол на журито от класиране на участниците за наградите в „ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН „ГЕОРГИ БЕЙКОВ“ СВИЩОВ 2013“

ОФЕРТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БИЗНЕС СПРАВОЧНИК

Примерен Договор на одобрен за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии.

Формуляр за кандидатстване за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии.

Заявление за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. СВИЩОВ

ЗАПОВЕД 205-РД-01-03 от 12.3.2013 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците - „33-ти Свищовски полк", с участък ОК 765 до ОК 933 до кръстовището с ул."Студентска", съгласно одобрения проект за временна организация на движението, при спазване на изискванията на Наредба 3/16.08.20Юг. на МРРБ. Изпълнението на видовете работи следва да започне от 13.03.2013г. и да завърши до 12.04.2013г. .pdf

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за разпределение на средства по ЕРС по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност във функция "Образование" по бюджет 2013 година

Формула за разпределение на средствата по ЕРС във функция "Образование" по бюджет 2013 година

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение № 285/30.08.2012 г., Прот. № 18

ЗАПОВЕД 1266-РД-01-03 / 05.9.2012 г. за начало на гроздоберна кампания 2012 г. и беритба на винени сортове грозде, предназначени за производство на вино.

ЗАПОВЕД №1264-РД-01-03 от 25.10.2011 г.

ЗАПОВЕД №1221-РД-01-03 от 19.10.2011г.

З А П О В Е Д №1217-РД-01-03 от 18.10.2011 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Дунавско дело” ЕООД.

СПИСЪК НА ФАКТИТЕ, СВЕДЕНИЯТА И ПРЕДМЕТИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ, КОИТО СЕ КЛАСИФИЦИРАТ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИЧНО ОГЛАСЯВАНЕ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 2010 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СВИЩОВ НА ПОЛИТИКАТА ПО ИНФОРМАЦИОННАТАСИГУРНОСТ

М Е Т О Д И К А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КАПИТАЛА НА КОИТО ОБЩИНА СВИЩОВ ИМА МАЖОРИТАРНО УЧАСТИЕ

М Е Т О Д И К А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания