Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стратегически документи

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов за периода 2014-2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА /2019 г.-2023 г./ ЗА 2020 ГОДИНА

ПАКЕТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Д О К Л А Д ЗА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 05.03. – 05.06.2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-16.09.2019 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2018-31.12.2018 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2020 г. – 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2018 г. – 2019 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2020 г. – 2023 г.

Годишен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов за периода 2014-2020 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов за мандат 2019 г. -2023 г.

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета /2015 г.-2019 г./ за 2018 година.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2019-2023 Г.

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА СВИЩОВ, В СИЛА ОТ 25.02.2020 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (2020 Г. – 2022 Г.)

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (2020 г. – 2029 г.)

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г. Приет с решение №794 от редовно заседание на Общински съвет, проведено 29.03.2018 г., Протокол №52

Доклад за резултатите от Междинната оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Свищов за периода 2014-2017 г. Приет с Решение №768 от редовно заседание на Общински съвет-Свищов, проведено на 22.02.2018 г., Протокол №50

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2014-2020 Г.

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА СВИЩОВ, В СИЛА ОТ 15.02.2017 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2016 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2016 г. – 2019 г.

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, И ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ № 410/21.12.2016 Г., ПРОТОКОЛ № 27

О Т Ч Е Т за 2016 година в изпълнение на Програмата за управление на кмета на Община Свищов (2015-2019).

СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в Община Свищов 2016-2020

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА СВИЩОВ В СИЛА ОТ 05.10.2016 Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МАНДАТ 2015-2019 г.

Годишен доклад за 2014 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Свищов (2014-2020)

О Т Ч Е Т за изпълнение на Програмата за управление на Община Свищов (2011-2015) за 2014 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2015

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (2014-2020)

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 2012-2015 Г.

О Т Ч Е Т за изпълнението на Програмата за управление на Община Свищов (2011 - 2015) през 2013 година

Стратегическа прогноза за развитието на транспортната инфраструктура в трансграничния регион Свищов-Зимнич.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ

Дългосрочна маркетингова стратегия за промотиране на туристически обект "НОВЕ"

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 2012 – 2014 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУПЦ, ОВЧА МОГИЛА 2011- 2015 година

Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година в Община Свищов

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ 2012 Г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2011-2015

ИЗВАДКА ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (2007 г. - 2013 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания