Адрес: гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк“ № 67
Директор: Теменужка Тодорова
Телефон: 0884099312
e-mail: dcdu_svishtov@mail.bg


Кои сме ние
Дневният център за деца с увреждания /ДЦДУ/ е разкрит през месец юли 2008 год. по Проект на Община Свищов, с партньорското участие на СНЦ "ХУМАНИТАС" – гр.Русе /част от проект "Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов" по програма ФАР – дог. BG 2005/017-353.01.02 – 1.03"/, финансиран от Програма Фар.
След края на проекта, считано от 01.06.2009 год. ДЦДУ работи като държавно делегирана дейност.
Центърът е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия за обслужване на потребители през деня, отговарящо на потребности им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.
Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца с увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането на децата.
Предоставянето на услугите отговаря на Европейското и българското законодателство в областта на закрилата на децата, при пълното спазване на Международната конвенция на ООН за защита правата на децата, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото приложение, Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение, както и Закона за интеграция на хората с увреждания и неговото приложение.


Нашата цел

 • Създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал.
 • Придобиване и развитие на полезни навици и умения.
 • Приобщаване в системата на образованието - училища и детски градини.
 • Социализиране на децата с увреждания.
 • Активно включване на семействата в процеса на работата с децата.
 • Оказване на подкрепа на родителите и роднините на децата с увреждания в морален и социален аспект.
 • Превенция на настаняването на деца с увреждания в специализирани институции и услуги от резидентен тип.

Потребители
ДЦДУ работи с деца с увреждания от 3 до 18–годишна възраст. По смисъла на ЗИХУ "увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
Потребители на услугата са деца с двигателни, зрителни, сензорни, ментални и множество увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар – специалист или ТЕЛК и техните семейства от Община Свищов.


Капацитет
Социалната услуга работи при утвърден капацитет 30 деца с увреждания и техните семейства.


Екип
С децата се провеждат ежедневни индивидуални, екипни и групови занимания – педагогически, логопедични, рехабилитационни и психологически, съобазно индивидуалните способности и нужди на всяко дете.

За целта са назначени квалифицирани специалисти, като част от един добре синхронизиран мултидисциплинарен екип:

 • Директор
 • Трима социални работници
 • Двама рехабилитатори
 • Двама психолози
 • Педагог
 • Логопед
 • Хигиенист
 • Работник поддръжка
 • Шофьор

Услуги
В ДЦДУ децата се обучават да спазват правила на работа в малка група, придобиват основни академични знания и умения, които на по-късен етап, при възможност, пренасят в по-голямата група на детската градина или клас в училище. Същевременно усвояват извършването на дейности по самообслужване и грижи за средата, което цели да развие тяхната самостоятелност.
Специфичните подходи и методи за терапия при предоставянето на социалните услуги се определят от спецификата и степента на увреждане на детето и неговите силни страни, а именно:

 • педагогическа работа по система Монтесори;
 • психолого-педагогическа работа;
 • езикова и речева терапия, в т.ч. използване на алтернативни методи за развитие на комуникативни умения /PECS, комуникатори, жестове/;
 • терапевтично-рехабилитационна работа с деца с церебрална парализа, множество увреждания и други неврологични състояния;
 • терапия за деца с нарушения от аутистичния спектър в структурирана и визуализирана среда;
 • занятия на трамплин;
 • групи за комуникативни умения, тонус гимнастика, сензорна приказка, музикални и природни занятия;
 • индивидуални и групови сесии в мултисензорни среди;
 • игрова терапия;
 • арт и музикотерапия;
 • подготовка за включващо обучение и консултации;
 • индивидуални консултации на родителите с психолог/социален работник.

 

Специалистите в социалната услуга прилагат индивидуален подход в работата с всяко дете, стремейки се да привлекат родителите като активни партньори в процесите на развитие и подобряване на уменията и способностите на децата.
Всички деца, потребители на социални услуги са включени в програмите, съобразно нивото на възможностите и интересите си.
Два пъти седмично деца от втора възрастова група участват в дейностите на Детска работилница по керамика към ПБЧ „Еленка и Кирил Аврамови”-Свищов.

Качеството на предлаганите услуги се осигурява с експертната подкрепа на екипа на Фондация „Карин дом”- Варна като основен обучител, метнор и супервизор на прилаганите методи.


Настаняване
Децата се насочват като ползватели на социалните услуги от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане“ с направление/заповед.
За целта родителите следва да подадат заявление до Директора на ДСП по настоящ адрес с изразено желание за ползване на социалната услуга. Заявлението е придружено с копие на удостоверение за раждане на детето, епикриза, протокол от ЛЛК или експертно решение на ТЕЛК, както и други документи.
След извършване на оценка на случая и изготвяне на доклад, Дирекция „Социално подпомагане“ издава направление за ползване на социалната услуга за всяко дете.
ДЦДУ – гр. Свищов приема детето и неговите родители, предоставя информация за вида на услугите и запознава ползвателите с Правилника за устройството, организацията и вътрешния ред, Процедурата за вътрешния трудов ред и организация на работата, Процедурата за подаване на жалби и сигнали, както и другите разработените процедури според изискванията на НКССУДС.
Със законният представител на всяко дете се сключва договор за предоставяне на социалната услуга.
След постъпване в ДЦДУ, мултидисциплинарния екип изготвя оценка на потребностите, организира междуекипна среща и разработва индивидуален план за грижи за всяко дете, съобразен с потребностите му.
Оценката на потребностите се преразглежда, актуализира най-рядко на всеки 6 месеца, въз основа на което се приема нов план за грижи.
По време на своята работа екипа на ДЦДУ работи в тясно сътрудничество с родителите, ОЗД към ДСП гр. Свищов, масовите училища, детски градини и други институции, осъществяващи пряка работа с деца.