Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

» Ръководство
   Генчо Генчев
   Пламен Петков
   Анелия Димитрова
   Бедри Алиев
   Борислав Огнянов Замфиров
   Любомира Петрова Ламбева

Структурата на Община Свищов се дели на шест дирекции като всяка една от тях съдържа съответните отдели и звена. Същата е представена в следната органограма: Структура


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

» Звено "Вътрешен одит"
   Георги Недев
   Галя Николчева Петкова

» Дирекция "Финансови дейности"
   Стефан Кирчев

- Отдел "Общински приходи"

- Отдел "Финанси и бюджет"

- "Счетоводство и контрол" към Дирекция ФД

- Отдел "Системи за финансово управление и контрол"


» Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
   Енвер Юсниев
   Цветан Евдокимов Донков

- Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"


» Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
   Стоян Парашкевов

- Отдел "Правен"

- Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"

- Звено Информационно обслужване към Общински съвет

- Звено "Канцелария"


» Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
   Стефан Иванов Димитров

- Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота"

- Звено „Обществен ред, сигурност и опазване на общинска собственост“


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

» Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
   Юлиан Павлов

- Отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството"

- Отдел "Обществени поръчки"

- Отдел "Инвестиционна политика"


» Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
   Мария Ангелова Дочева

- Отдел "Устройство на територията, регулация и екология"

- Отдел "Образование"

- "Общинско радио"


» Дирекция "Култура и културно наследство"
   Тодор Петров Тодоров
   Атанас Костадинов Борисов
   Румен Петров Русанов
   Росен Руменов Костов
   Росен Йоргов Маринов
   Станислава Ангелова Йорданова
   Анастасия Йозова Михайлова
   Анка Тодорова Иванова
   Таня Игнатова Ликова
   Тамер Евдинчев Мехмедов
   Елена Тошева Кочева

» Секретар на община
   Любомира Петрова Ламбева

- Отдел Човешки ресурси, информационно обслужване и технологии


» Спортна база
   Валерий Кирилов Димитров
   Виолета Веселинова Йорданова

- Звено "Спортни дейности"

- Звено "Масова физкултура"


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания