Име: Сийка Емануилова
Длъжност: Касиер, изпълнител на бюджета
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
Отдел "Общински приходи"
Телефон: 0631/60830
Email: mdt@svishtov.bg
Стая: 1