Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 26.11.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 26.11.2020 г.
Добавена на: 2020-11-20 16:00:05

Редовното заседание ще се проведе на 26.11.2020 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа в Първо Българско Народно Читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.11.2020 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Първо Българско Народно Читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на информация относно актуализирано разпределение на плана на бюджета на Общината към 30.09.2020 година.
2. Прилагане на § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.
3. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов.
4. Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново.
5. Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Свищов и отмяна на Раздел XIII „Селскостопански животни“ от Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов.
6. Разглеждане на Решение № 307/29.10.2020 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов за обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-8082/13.11.2020 г. на Областен управител на Област Велико Търново.
7. Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”.
8. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в поземлен имот (ПИ) 77013.300.30 по КК и КР на землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов.
9. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на свинеферма за свине майки в поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов.
10. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж № 11, гараж № 12 и гараж № 13, с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 4 – А.
11. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.27, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“.
12. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.125, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
13. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.120, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
14. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.22, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“.
15. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещения, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Годжу карате клуб „Алеко“ – гр. Свищов.
16. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на ул. ”Т. Миланович” № 2, на сдружение „Детско – юношески танцов ансамбъл „Огнени ритми“ – гр. Свищов.
17. Приватизация на общински нежилищен имот.
18. Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2020/2021 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов.
19. Отпускане на еднократни парични помощи.
20. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания