Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.10.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.10.2020 г.
Добавена на: 2020-10-23 16:27:58

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, в Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 29.10.2020 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Първо Българско Народно Читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Свищов“.
2. Увеличаване капитала на общинско търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов “ ЕАД, с ЕИК 205443197.
3. Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД.
4. Избор на член в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД.
5. Промени в регистрацията на общинско търговско дружество „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД.
6. Продължаване на срока на договор за възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104514085, 100% общинска собственост.
7. Възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по социално жилищно настаняване – „социално жилище“ по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“.
8. Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нов обект.
9. Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов.
10. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод от поземлен имот (ПИ) 65766.303.57 до поземлени имоти (ПИ) 65766.133.23 по КК и КР на землището на гр. Свищов, за напояване на орехови градини в землището на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „Довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини)“.
11. Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 9/2014 г. (изменен с допълнително споразумение от 26.09.2017 г.), сключен между СУ „Николай Катранов“ и ЕТ „Тоталперфект – Велислава Христова“.
12. Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 02/01.11.2013 г., сключен между Кметство Ореш и „А1 България“ ЕАД за наем на част от имот публична общинска собственост.
13. Одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 година.
14. Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”.
15. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж № 23, върху имот, частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 19.
16. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на жилищна сграда, построена върху имот, частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХI-999, отреден за жилищно строителство от кв. 172, по Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, зона Изток на гр. Свищов, ул. „Нове“ № 8.
17. Даване на съгласие за продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4059, с адрес: гр. Свищов, ул. „Люлин“ № 21-а, представляващи 128/778 ид. ч. от дворното място.
18. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.118, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
19. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.175, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“.
20. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.50.115 с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо“ 3-4.
21. Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост - 3 броя.
22. Даряване на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ застроен парцел І (първи) – земя и сграда от кв. 20 А, с. Царевец, ул. „Шеста“ № 1.
23. Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Свищов за нов четиригодишен мандат (2021 г. – 2025 г.).
24. Отпускане на еднократни парични помощи.
25. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания