Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-10-23 16:16:17

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 1561-РД-01-03
гр. Свищов, 23.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка със заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването,
Н А Р Е Ж Д А М

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата за предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Присъственото реализиране на дейностите в СА „Димитър А. Ценов“ се осъществява съгласно изисквания на висшето училище при спазване на въведените със заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
3. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 м., при условията на т. 13 от настоящата заповед и съобразно указанията по т. II от заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
4. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насока за работа на центровете за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
5. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения,в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна) форма, а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 13 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и на открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.,при условията на т. 13 от настоящата заповед и съобразно указанията по т. II от заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 13 от настоящата заповед и съобразно указанията по т. II от заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50% и при условията на т. 13 и съобразно указанията по т. II от заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
8. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв.м. от нетната търговска площ на обекта, при условията на т. 13 от настоящата заповед и съобразно указанията по т. II от заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
9. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. , при условията на т. 13 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
10. Забраняват сепосещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
11. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
12.Детските ясли и детските градини на територията на община Свищов функционират при условията на т. 13 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
13.Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.
14. Всички прояви и събития, както и дейностите по т. 1-13 да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.
II.Тази заповед отменя т. I от заповед № 1456-РД-01-03/30.09.2020 г. на кмета на община Свищов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново, Любомира Петрова – секретар на Община Свищов, Анелия Димитрова – зам.-кмет на Община Свищов, инж. Стефан Димитров – директор на дирекция "УОМПТЧ" при Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания