Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ № 36 В ГР.СВИЩОВ

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ № 36 В ГР.СВИЩОВ
Добавена на: 2020-05-26 14:21:51

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ № 36 В ГР.СВИЩОВ
ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ № 36 В ГР.СВИЩОВ

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Преустройството на съществуващата сграда, което беше извършено по проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” е изцяло съобразено с утвърдените от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктура и е съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.
Основната цел е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания се реализира по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-9/15.01.2019 г. BG16RFOP001-5.002-0006-С01, изм. № РД-02-37-9(1)/24.10.2019 г., BG16RFOP001-5.002-0006-С02. Обща стойност на проекта е   804 337, 32 лв., в т.ч. от Европейски съюз - 447 117,90 лв. и национално съфинансиране- 78 90,17 лв. Период на изпълнение на всички заложени дейности е 18 месеца. Очаква се  да приключи  до 15.07.2020 година.  Собственият принос на Община Свищов е 278 316,25 лв.
За осигуряване на достъпна среда, беше монтиран съвременен пътнически асансьор, рампи за достъп към сградата и съответно към обособеният парк за отдих за хора с увреждания.
 
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания