Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2020-05-14 11:51:24

ЗАПОВЕД за временна организация на движението

З А П О В Е Д

№ 603-РД-01-03
гр. Свищов, 11.05.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за движение по пътищата, във връзка с Искане вх. № 26-00-528/05.05.2020 год. от „Аления 2019“ ООД, гр. Свищов

НАРЕЖДАМ:

Да се въведе временна организация на движението /ВОД/ по ул. „33-ти Свищовски полк”, за изграждане на канализационно отклонение за обект „Автомивка“ в урегулиран поземлен имот XXVI, кв. 188 по подробния устройствен план на гр. Свищов, при спазване на изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. „За временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците” при следните условия:
1. Временният режим на движение по засегнатите улици и тротоари да става, като стриктно се изпълнява съгласувания със сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Велико Търново проект за ВОД.
2. Строително-монтажните работи ще се извършват без да се спира движението по ул. „33-ти Свищовски полк”, а движението на пешеходците ще е ограничено с пренасочването им в свободното тротоарно платно.
3. За отговорно длъжностно лице за изпълнение и поддържане на сигнализацията, съгласно проекта за ВОД, определям техническия ръководител на обекта.
4. След приключване на строителните работи да се възстановят настилките и да се почистят засегнатите площи – улици и тротоари.
5. По един екземпляр от проекта за ВОД и заповедта за въвеждането и поддържането му да се съхраняват на обекта и при необходимост да се представят на контролните органи.
5. Срокът на действие на ВОД определям от 8.00 ч. на 23.05.2020 год. до 17.00 ч. на 24.05.2020 год.
Настоящата заповед да се оповести, чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Свищов.

Препис от заповедта да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще се изпълнява от инж. Стефан Димитров – Директор Дирекция „УОМПТЧ“.

Генчо Генчев
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания