Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

КЪМ БИЗНЕСА

КЪМ БИЗНЕСА
Добавена на: 2020-05-13 12:01:43

СЪОБЩЕНИЕНа официалната страница на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Управляващият орган е публикувал покана за представяне на проектни предложения като вече е ОБЯВЕНА процедурата за подбор на проекти:
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
 
Публикуван е и пакетът с документи за кандидатстване, които може да свалите от следният линк:
http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
 
ВАЖНО!!!
Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г.
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
 
Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
По процедурата са допустими следните видове разходи:
1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:
- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване са приложени към пакета документи за кандидатстване по процедурата, а видеоразяснение може да бъде намерено на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 2 (две) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу или в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: covid19.micro@mi.government.bg
 
Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани и в Бюрото за административна и консултантска помощ, намиращо се на партерен етаж в административната сграда на община Свищов, или на тел: 0886 240 606.
Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях)  ще е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
 
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания