Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.04.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.04.2020 г.
Добавена на: 2020-04-27 10:16:05

Редовно заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 30.04.2020 г. /четвъртък/ в в Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 30.04.2020 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2019 г.

Приемане на годишните финансови отчети на дружествата с мажоритарно общинско участие – 4 бр.

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година за 2019 г.

Кандидатстване на Община Свищов с проект “По-добра среда за възрастните хора, настанени в Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.

Отмяна на действащ Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“, утвърждаване на нова организационно-управленската структура и числен състав на ОП „Обреди – Свищов“ и приемане на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“.

Представяне на Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 година.

Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) II и (УПИ) XVIII - 81, Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов “Републикаконсерв“ АД.

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Б. Сливово, общ. Свищов “Биляна“ ООД.

Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс,  на помещение - частна общинска собственост на Териториална съюзна организация на слепите гр. Свищов.

Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост - 7 броя.

Даване на съгласие за удължаване срока на договори, сключени между Община Свищов и „Български пощи“ ЕАД.

Обявяване на част от имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост и разпореждане с имота – частна общинска собственост (продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията).

Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот - 2 броя.

Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г.

Отдаване под наем или аренда на земи от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.

Даване на съгласие за удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

Участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво.

Приемане на “Годишен план за развитие на социалните услуги в община Свищов през 2021 година“.

 Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания