Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.01.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.01.2020 г.
Добавена на: 2020-01-24 16:04:31

Редовното заседание на ОбС - Свищов ще се проведе на 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов за мандат 2019-2023 година.

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година.

Приемане на годишен план за приватизация през 2020 година в Община Свищов.

Приемане бюджета на Община Свищов за 2020 г.

Приемане на Дългосрочна общинска програма (2020 г. - 2029 г.) и Краткосрочна общинска програма (2020 г. - 2022 г.) за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново.

Даване съгласие Председателят на Общински съвет – Свищов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов.

Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г. - 4 броя.

Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди” - 4 броя.

Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов (“Сортови семена – Елит – 2001“ ЕООД).

Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 2226, кв. 33 по плана на гр. Свищов (Милена Христова).

Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 8 по действащия план на с. Совата, общ. Свищов („Нове - ХР“ ЕООД Омар Абас).

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) СД “Зоната Нацкови и Сие”.

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) СД “Зоната Нацкови и Сие”.

Приватизация на обособен обект.

Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов.

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов.

Приемане на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

Промени в Правилника за организацията и управлението на Общинско предприятие “Пазари - Свищов“ гр. Свищов.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания