Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2019-11-20 13:21:48

Община Свищов

                                                    ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с подготовката на Проектно предложение „Изграждане на Социални жилища в град Свищов“ за кандидатстване по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., днес 20.11.2019 г., от 10.00 до 11.30 часа, в зала 1 от сградата на общинска администрация се проведе публично събитие, на което беше представено проектното предложение - част от Инвестиционна програма на Община Свищов за периода 2014-2020 г. На събитието бяха поканени и присъстваха представители на медии, жители на община Свищов, служители от общинската администрация, както и ръководството на Община Свищов. Сред присъстващите бяха и хора от целевата група, която ще ползва от изградената инфраструктура. Кметът на общината, г-н Генчо Генчев представи пред присъстващите основните цели и задачи, предвиденото местоположение на социалните жилища, както и очакваните резултати след реализирането на проектните дейностти, а именно: Основни цели на проектното предложение: 1. Осигуряване на подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението. 2. Разработване на устойчив интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот. Местоположение на жилищата и предвидени мерки: На събитието беше поставен акцент на предвиденото местоположение, на което ще бъдат изградени социалните жилища: гр.Свищов, ул.“Черни връх“ № 20-28 /бивш междуучилищен учебен център/. Изтъкнато беше, че съществуващата сграда ще бъде преустроена и основно отремонтирана, а прилежащите терени ще бъдат облагородени. Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, ще се осигури достъпна архитектурна среда и ще бъдат обособени 27 съвременни социални жилища. Очаквани резултати: Изпълнението на предвидените мерки ще допренесе за осигуряване на подслон и нормални условия за живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, както и социално приобщаване на ползвателите. Преди провеждане на събитието, чрез поканата за участие, публикувана на 13.11.2019 г. на интернет страницата на Община Свищов, беше предоставена възможност на заинтересованите лица да напишат мнения и коментари, както и да представят мотивирани предложения на електронния адрес на Община Свищов. В заключителната фаза на събитието част от присъстващите се възползваха от дадената им възможност и изразиха одобрение от намерението на Община Свищов да реализира проектното предложение. Никой от присъстващите не изрази негативни мнения, коментари и предложения. Изразено бе задоволство от възможността да се даде нов живот на отредената за целта сграда ведно с прилежащите и пространства, които по настоящем са занемарени, не се използват по предназначение, и се намират в изключително лошо състояние.

Град Свищов,
Дата: 20 ноември 2019 г.

                                             ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания