Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.09.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.09.2019 г.
Добавена на: 2019-09-20 16:13:15

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 26.09.2019 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.09.2019 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов.

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година.

Обявяване от публична в частна общинска собственост, част от имот, публична общинска собственост и разпореждане чрез продажба на собственика на ПИ 65766.701.2884 в обхвата на УПИ ХLIV-2884, кв. 14 по Подробния устройствен план на гр. Свищов

Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Стъклен“.

Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Остри могили 1”.

Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на                ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21.

Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 3409, кв. 223 по плана на гр. Свищов и улица с ОК 1049 – ОК 1052 по регулационния план на гр. Свищов.

Приватизация на обособен обект.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Представяне на отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г..

Представяне на отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите комисии за периода 01.01.2019 – 16.09.2019 г.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания