Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов се проведе встъпителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”

В Свищов се проведе встъпителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”
Добавена на: 2019-09-13 09:31:27

В Свищов се проведе встъпителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”
В Свищов се проведе встъпителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”
В Свищов се проведе встъпителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”

Продължителността на проекта е 15 месеца, а стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 228 272,16 лв.


На 12.09.2019 г.  в Зала 1 на община Свищов се проведе встъпителна конференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов ”, Договор № BG05M9 OP001-2.040-0005-С01 между Министерство на труда и социалната политика и община Свищов.


Конференцията беше открита от Анелия Димитрова – заместник-кмет „Управление на европейски проекти, образование и устройство на територията“  и ръководител на Проекта, с  разяснение за  същността, целите и ефекта от реализирането на новата социална услуга, а приветсвени слова за социалната ангажираност, отговорност и професионализъм на служителите от социалните услуги,  произнесе кметът на община Свищов Генчо Генчев.

 
Презентация на дейностите представи  ръководителят на  ОС „Социални дейности“ и административен секретар по Проекта Анелия Димитрова.
 
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им.
 
 
Данни за проекта:
Дата на стартиране:   01.07.2019 г.
Дата на приключване:  01.10.2020 г.
Продължителност:     15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.
Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 228 272,16 лв.
Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 194 031,34 лв.
Национално финансиране: 34 240,82 лв.
 
 
 Информация за кандидат-потребителите по проекта:
            Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат:Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Хора с увреждания и техните семейства

За ползване на услугата патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.
Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващи: 


медицински специалисти:  фелдшер, 4 медицински сестри и  1 рехабилитаторспециалисти по социални дейности / 18 социални асистенти и 2 социални работници/;

психолог;

шофьор.

Като финал на конференцията бе акцентирано на общата идея – да се помогне на възрастните хора да изживеят старините си достойно, защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания