Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2019-09-03 16:46:32

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

на Община Свищов

Във връзка с условията на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0004-C01 за проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по процедура BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, подписан на 07 септември 2018 г. между кмета на Община Свищов - г-н Генчо Генчев, и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., с настоящото Ви информираме за напредъка при изпълнението на предвидените мерки за енергийна ефективност.
Към настоящия момент напълно са завършени строително-монтажните работи (СМР) свързани с обновяване и внедряване на предвидените мерки за енергийна ефективност в 17 (седемнадесет) броя многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов. Всички обекти общо: 17 (седемнадесет) броя са въведени в експлоатация в рамките на предвидените в договорите с изпълнителите срокове, а Техническите паспорти на сградите са актуализирани.
Изпълнените на мерки ще допринесат за постигането на целите на проекта, а именно:
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлоатационните характеристики и удължаването на жизнения цикъл на сградите;
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Сградите обект на интервенция вече имат модерен облик и подобрен комфорт на обитаване за всички живущи в тях, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов.
Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.
Поради финализиране на основните проектни дейности предстои да бъдат проведени две публични събития, а именно: Откриване на обектите и Заключителна пресконференция, като датите на провеждането им ще бъдат анонсирани допълнително.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева, от които:
- 2 341 603.28 лева - безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие и
- 413 224.10 лева - национално финансиране.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на подписването на Договора с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ОБЩИНА СВИЩОВ,
ул. „Цанко Церковски“ №2, тел. 0631/68 121
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания