Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

78 лични асистенти от община Свищов подписаха трудовите си договори

78 лични асистенти от община Свищов  подписаха трудовите си  договори
Добавена на: 2019-08-29 15:23:46

78 лични асистенти от община Свищов  подписаха трудовите си  договори
78 лични асистенти от община Свищов  подписаха трудовите си  договори
78 лични асистенти от община Свищов  подписаха трудовите си  договори

Днес в зала 1 на Община Свищов 78 лични асистенти подписаха трудовите си договори за включване в механизма лична помощ на хора с увреждания.

Законът за лична помощ влезе в сила от 01.01.2019 г., а предоставянето и финансирането реално стартира от 01.09.2019 г.
Сключено е тристранно споразумение между НОИ, АСП и Община Свищов за сътрудничество в процеса на осигуряване на обмен на информация, финансиране предоставянето на лична помощ.
В Община Свищов са подадени 78 заявления от ползватели на лична помощ, които съгласно закона са:

1. Хора с право на чужда помощ с определени  90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. Деца с право на чужда помощ с определени  50 и над 50 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. Деца без право на чужда помощ с определени  90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

- Ползвателите подават заявление в Дирекция за  социално подпомагане /ДСП/ Свищов за изготвяне на оценка на потребностите.
- ДСП изготвя оценка и дава направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
- Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично или чрез упълномощено от него лице заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ до Кмета на Общината, заедно с Направлението издадено от ДСП.
- В заявлението,  заявителят/човекът с увреждане/ изрично и безусловно дава съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда по бюджета на общината. В случай, че заявителят не даде съгласие заявлението не се разглежда. 

- За асистенти могат да кандидатстват лица, които не са поставени под запрещение; не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са им налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие.
- Асистентите подават заявление до Кмета на Общината, автобиография, копие от трудов договор, ако лицето работи, копие от документ удостоверяващ преминат курс на обучение.
- За асистенти могат да кандидатстват лица, наети по трудов договор при друг работодател при съобразяване изискванията на Кодекса на труда, както и лица, придобили право на пенсия.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания