Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът на Свищов обяви бедствено положение територията на община Свищов, поради възникнал пожар на територията на нефункциониращото сметище

Кметът на Свищов обяви бедствено положение територията на община Свищов, поради възникнал пожар на територията на нефункциониращото сметище
Добавена на: 2019-08-19 13:23:36

Бедственото положение е за срок от 19.08.2019 г. до 23.08.2019 г., включително

ЗАПОВЕД
№ НЮ РД -01-03
Свищов, 19.08.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, чл. 65, ал. 1, във връзка с чл. 48, ал. 3, т. 2 и т. 4 от Закона за защита при бедствия, Протокол № 2/19.08.2019 г. от заседание на Общински кризисен щаб при Община Свищов, във връзка с възникнал пожар на територията на нефункциониращото сметище, находящо се в местност “Ненова шатра“, гр. Свищов,
НАРЕЖДАМ:


ОБЯВЯВАМ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на община Свищов, поради възникнал пожар на територията на нефункциониращото сметище, находящо се в местност ‘"Ненова шатра“, Свищов.

НАЧАЛО - 19.08.2019 г. и КРАЙ - 23.08.2019 г., включително съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6

от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), като при необходимост, срокът ще се удължи след съгласуване с Областния управител, съгласно чл. 51, ал. 2, т. 1.


ВЪВЕЖДАМ в изпълнение Общинския план за защита при бедствия и предприемане на съответните действия.

ОПРЕДЕЛЯМ, съгласно чл. 65, ал. 1, т. 8 от Закона за защита при бедствия, за ръководител на операциите за постигане целта на настоящата заповед - Богдан Велинов - главен експерт “Транспорт“ при Община Свищов.

ОПРЕДЕЛЯМ органите, за прилагане на мерки за предотвратяване на последствията от възникналия пожар, както следва:


РУ на МВР - Свищов;

Органите на РСПБЗН - Свищов да окажат възможното съдействие за локализиране на пожара.

Кризисен център с. Овча могила, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ Свищов, ЦСМП - Филиал Свищов, средствата за масова информация, да оказват пълно съдействие на органите по т. 5.1., 5.2. и 5.3. съгласно действащата нормативна база.

В хода на провежданите действия, при необходимост да бъдат използвани човешки ресурси и техника на Военно формирование 28880- Белене.

При изпълнение на дейностите да се вземат всички необходими мерки за опазване здравето и живота на участниците в тях, като се провеждат необходимите инструктажи.

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно за сведение на Министъра на вътрешните работи, Областния управител на област Велико Търново, Областна дирекция на МВР - Велико Търново, РД ПБЗН - Велико Търново и на горепосочените органи и институции в т. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. за сведение и изпълнение в касаещия ги обем.
Настоящата заповед да се публикува незабавно на електронната страница на Община Свищов, както и на всички средства за масова информация.

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания