Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2019-07-22 10:35:31

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец юни в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 628  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 51 души.
Равнището на безработица намалява с 0.3 пункта и в края на месеца е 4.0 % /при 5.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 692 души или със 64 души повече от сегашния, а равнището е било 4,4 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 30 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 52.39 % срещу 47.61 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 52,14 % - 47,86 %.


 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11.94  на сто, а броят им е 75 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 13  души и намаляване на дела им с 1,17 пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 258  души и относителен дял 41,09 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 9 души и увеличение на дела им с 1,77 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 295  души и относителен дял 46,97  на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 28 души и намаляване на дела им с 0,63 пункта;


 


Професионални характеристики:

Броят на лицата с работническа професия е 178 души, а относителният им дял заема 28,34 на сто. Тази група  е на последно място през месеца, като се отбелязва намаление и този месец с 20 души и снижение на дела с 0,82 пункта.
 


Броят на лицата без специалност и квалификация вече е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 219  души. Относителният им дял намалява и е 34,87 %.

Групата на специалистите без работа вече е на първо място и обхваща 231   души. Отбелязва се абсолютно намаление с 13 души. Относителният им дял е 36,78 на сто от общата структура и бележи тенденция на увеличаване с 0,84 процентни пункта.

 


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Намаление на абсолютния брой и снижение дела на групата на лицата със средно и начално образование;

Повишение  на заемания дял на лицата с основно и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 54 души, а относителният й дял заема 8,6 %.
Групата на лицата с основно образование наброява 102 души, а относителният й дял заема 16,24 %.
Висшистите без работа са 157 души с относителен дял 25 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 315, което е 50.16 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец юни изходящият поток превишава входящия с 51 души. Новорегистрираните лица са 92 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 94 души/. Изходящият поток наброява 145 души, от които 129 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 112 души, от които 7 – по ОП „РЧР”, 9 - по програми, 5 – по насърчителни мерки, а останалите 91 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16.
 
По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания