Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.07.2019 г

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.07.2019 г
Добавена на: 2019-07-18 16:57:15

Редовното заседание на Общински съвет - Свищово ще се проведе на 25.07.2019 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.    Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново.
2.    Застраховане на имоти – частна общинска собственост
3.    Определяне състава на Одитен комитет в Община Свищов.
4.    Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов.
5.    Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.
6.    Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година.
7.    Безвъзмездно предоставяне правото за управление на недвижим имот, държавна собственост в полза на Община Свищов.
8.    Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”.
9.    Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в землището на с. Хаджидимитрово.
10.      Обявяване за частна общинска собственост на част от сградата на СУ „Цветан Радославов”, обособена в обект: „спортен център-фитнес” и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Протокол № 33 на Общински съвет – Свищов.
11.      Даване на  съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.25, местност “Остри могили 1“.
12.      Даване на  съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.158, местност “Стъклен“.
13.      Даване на  съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.55, местност “Фара“.
14.      Даване на  съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.416.115, местност “Стъклен “.
15.      Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаваме на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от републиканската транспортна схема от квотата на община Свищов.
16.      Избор на комисия за провеждане на публичните търгове, и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.
17.      Приватизация на обособен обект - 2 броя.
18.   Отпускане на еднократни парични помощи.
19.   Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
 
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания