Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА
Добавена на: 2019-06-04 16:34:31

ПОКАНА

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ


 
ПОКАНА
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Свищов в качеството си на бенефициент по Договор № BG16RFOP001-5.002-0006-С01, проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”, организира събитие за стартиране на дейностите по преустройство, СМР и промяна на предназначението на съществуваща сграда, съгласно утвърдените от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктура, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.
Събитието ще се проведе на 14.06.2019 г./ петък/, от 11:00 часа в гр. Свищов, ул. „Княз Борис І“ № 36.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.
Основна цел е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
Създаване на новата услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"/ЦГВХНС/ в гр. Свищов е в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
 
Основните дейности по проекта са стартирали, съгласно предварително одобреният график. Предстои след реализиране на СМР дейностите, за преустройство и промяна на предназначението на сградата в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в ЦГВХНС, включително подобряване/осигуряване на достъп за хора с увреждания да бъде извършена доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане. Същото ще бъде съобразно утвърдените от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания.
 
Срокът за изпълнение е 18 месеца, като дейностите стартираха през м.януари 2019 г.
Общ размер на осигуреното финансиране: 538 827,78 лв., което е 100%  БФП. В т.ч. от ЕС, чрез Европейски фонд за регионално развитие в размер на 458 006,61 лв. и Национално финансиране 80 824,17 лв.
 
Каним всички заинтересовани граждани на Община Свищов и представители на медиите да участват в събитието, на което могат да получат и допълнителна информация.
 
 
 
 
 
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА
Заместник-кмет „Управление на европейски проекти,
образование и устройство на територията“
и ръководител проект, съгл. Пълномощно № 47/21.01.2019 г. 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания