Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2019-05-27 10:54:47

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Във връзка с условията на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0004-C01 за проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по процедура BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, подписан на 07 септември 2018 г. между кмета на Община Свищов - г-н Генчо Генчев, и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., с настоящото Ви информираме за напредъка при изпълнението на предвидените мерки за енергийна ефективност. Към настоящия момент напълно са завършени строително-монтажните работи (СМР) в 12 (дванадесет) многофамилни жилищни сгради от предвидените за обновяване общо 17 (седемнадесет). Обектите, в които СМР са завършени, са въведени в експлоатация в рамките на предвидените срокове по договорите с изпълнителите. Продължава строителството в останалите 5 (пет) многофамилни жилищни сгради, попадащи в обхвата на проекта. Изпълнението на мерките по проекта ще допринесе за постигането на целите на проекта, а именно: • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; • подобряване на експлоатационните характеристики и удължаването на жизнения цикъл на сградите; • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Ще се модернизира облика на сградите, разположени в различни части на града, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов. Изпълнението на планираните дейности ще допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. След реализирането на предвидените в проекта мерки в многофамилните жилищни сгради ще се подобри комфорта на обитаване за всички живущи в тях. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева, от които: - 2 341 603.28 лева безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие и - 413 224.10 лева - национално финансиране. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на подписването на Договора с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. ОБЩИНА СВИЩОВ, ул. „Цанко Церковски“ №2, тел. 0631/68 121 ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания