Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2019-04-03 14:37:31

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0004-C01 за реализиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по процедура BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов”, подписан на 07 септември 2018 г. между кмета на Община Свищов, г-н Генчо Генчев и Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., с настоящото Ви информираме за напредъка при изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност. Продължава изпълнението на строително монтажните работи, с което се реализират предвидените по проекта мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов. Изпълнението на мерките ще допринесе за постигането на целите на проекта предложение, а именно: • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаването на жизнения цикъл на сградите; • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Ще се модернизира облика на сградите, разположени в различни части на града, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов. Изпълнението на планираните дейности ще допринесе за постигането на националната цел по отношение на повишаването на енергийна ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. След реализирането на мерките за енергийна ефективност в сградите ще се подобри комфорта на обитаване за всички живущи. Към настоящия момент напълно са завършени СМР в 3 /три/ от предвидените за обновяване общо 17 /седемнадесет/ многофамилни жилищни сгради. Обектите са въведени в експлоатация в рамките на предвидените срокове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева, от които: - 2 341 603.28 лева са безвъзмездна финансова помощ предоставена от Европейския фонд за регионално развитие и - 413 224.10 лева са национално финансиране. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца считано от датата на под писване на Договора с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ОБЩИНА СВИЩОВ, Ул. „Цанко Церковски“ № 2, тел. 0631/68 121
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания