Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Прессъобщение

Прессъобщение
Добавена на: 2019-03-27 16:34:01

Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение

Община Свищов успешно реализира проект по Програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA”

 Община Свищов, в качеството на бенефициент, успешно приключи реализацията на Проект   „Вашето здраве има значение! – модернизация на болниците в Зимнич и Свищов”  - Project Code 16.5.2.042, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 49362/06.04.2017 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския съюз, чрез Европейския фонд за Регионално развитие в рамките на Програма  „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA”.
Проектът е на стойност 1 475 894,96 €, от които 749 022,47 € за Община Свищов.
По своята същност Проектът е насочен към модернизиране на здравните услуги, предоставяни в болниците на гр. Зимнич и гр. Свищов и развиване на трансграничното сътрудничество в сферата на здравеопазването между визираните институции.
 В резултат изпълнението на проектното предложение са постигнати следните резултати:


посещение за обмяна на опит за 3 дни в гр. Зимнич на 20 служители от болницата в гр. Свищов;

посещение за обмяна на опит за 3 дни в гр. Свищов на 20 служители от болницата в гр. Зимнич;

модернизация на болницата в гр. Свищов, МБАЛ „Д. Павлович“, изразяваща се в ремонт и преустройство на помещения, доставка и монтиране на компютърен томограф в обновените помещения (16 - срезов компютърен томограф  Philips,  модел – MX 16 EVO2 за комплексна, прецизна, скоростна и висококачествена диагностика на пациентите), закупуване на линейка тип „С“ – реанимобил, с най-съвременно оборудване за спешна медицинска помощ (произведен от WAS – Германия, оборудван съгласно стандарт БДС ЕN1789:2007 + А2:2014, включващ следната модернизирана апаратура: модерен професионален бифазен монитор - дефибрилатор за терапевтиране на пациенти при спешни кардиологични състояния, кислородна дистрибутивна система с 2 кислородни бутилки, стационарна вакуум инсталация (система за аспирация, вакуум регилатор и канистер); автотовареща се носилка с регулируеми височини за траспортиране на пациенти, система за имобилизация, предназначена за траспортиране на възрастни и деца, лопатъчна носилка, транспортен/евакуационен стол предназначен за транспортиране на пациенти, високоустойчиво платно  за пренасяне на пациенти, конусовиден вакуум матрак, предназначен за имобилизация на пациенти с травма, устройство за изтегляне и шийно-гръбначна имобилизация на пациенти при спешни ситуации (катастрофи, срутвания и др.), многоразмерна педиатрична шийна яка, въздушни шини, многофункционална оборудвана чанта за спешна помощ, допълнителна  преносима чанта с пособия за осигуряване на проходимост на дихателните пътища, чанта за първа помощ, централновенозни катетри, транспортен респиратор, мобилна електрическа аспирационна помпа, спринцовкова инфузионна помпа, волуметрична инфузионна помпа, мануален инфузор за вливане под налягане на кръвни продукти и инфузионни разтвори със затоплящ сак, комплект небулизатори за инхалиране на медикаменти, портативен електронен глюкомер );

Успешната реализация на визирания Проект е предпоставка и гаранция за подобряване ефективността и качеството на предоставяните здравни услуги за населението и за изграждане на устойчиво и достъпно обществено здравеопазване в общината. Закупеното оборудване ще допринесе за увеличаване относителния дял на гражданите, които имат достъп до модерно лечение, както и за предоставянето на комплексна висококачествена диагностика, без да е необходимо пациентите да посещават областните центрове за тази цел.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания