Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2019-03-25 14:50:07

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец февруари в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1002 души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец със 104 души.
Равнището на безработица намалява с 0,7 пункта и в края на месеца е 6,4 % /при 6.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1240 души или с 238 души повече от сегашния, а равнището е било 7,9 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е нарушена тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на мъжете е по-голям с 8 души. Относителният дял на жените бележи снижение и е 48,60 % срещу 51,40 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 49.64 % - 50.36 %.

 
 
 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,38 на сто, а броят им е 124 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 23 души и снижаване на дела им с 0,91 процентни пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой  403 души и относителен дял 40,22 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 52 души и снижение на дела им с 0,92 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 475 души и относителен дял 47,41 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 29 души и покачване на дела им с 1,84 пункта;

 

 
 


Професионални характеристики:

 


Броят на лицата с работническа професия е 380 души, а относителният им дял заема 37,92 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва намаление с 47 души и снижение на дела с 0,69 пункта.

 
 


Броят на лицата без специалност и квалификация също намалява и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 320 души. Относителният им дял е 31.94 %.

Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 302 души. Отбелязва се абсолютно намаление с 37 души. Относителният им дял е 30,14 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение.

 


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Намаление на абсолютния брой и снижение дела на групите на лицата със средно и висше образование;

Повишение  на заемания дял на лицата с начално и основно образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 67 души, а относителният й дял заема 6.69 %.
Групата на лицата с основно образование наброява 160 души, а относителният й дял заема 15,97 %.
Висшистите без работа са 176 души с относителен дял 17,56 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 599, което е 59,78 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец февруари изходящият поток вече превишава входящия със 104 души. Новорегистрираните лица са 95 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 97 души/. Изходящият поток наброява 201 души, от които 159 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 135 души, от които 12 – по ОП „РЧР”, 5- по програми а останалите 118– на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 26, а прекратените по други причини – 16.


По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания