Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.02.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.02.2019 г.
Добавена на: 2019-02-21 16:54:02

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

 
Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.02.2019 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.     Годишен отчет за 2018 година по изпълнение Програмата за управление на Община Свищов за мандат 2015-2019 година.
2.     Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от  Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
3.     Одобряване на прогнози за периода 2020-2022 година.
4.     Промени в Решение № 1003/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов .
5.     Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година.
6.     Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД.
7.     Разпореждане с недвижим имот – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда.
8.     Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
9.     Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов.
10. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов.
11. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.52.159, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”.
12. Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.52.158, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”.
13. Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на                гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.53.81, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Фара”.
14. Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“ – 88,00 дка, находящ се в землището на с. Морава.
15. Отпускане на еднократни парични помощи.
16. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания