Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2019-02-21 14:04:04

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На 27.02.2019 г., от 10:00 часа в зала № 1 на Община Свищов ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” в гр. Свищов.
 
Проектът се реализира по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-9/15.01.2019 г. BG16RFOP001-5.002-0006-С01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.
Основна цел е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Основните дейности по проекта са:
* Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, включително подобряване/осигуряване на достъп за хора с увреждания и съобразено с функционалните изисквани по отношение на помещения и площи;
*Доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване /ЦГВХНС/, съгласно утвърдените от МТСП функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктура, съобразена с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността;
*Упражняване на консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сградата;
* Реализиране на мерки за информация и публичност;
*Организация и управление.
 
Срок на изпълнение 18 месеца
Общ размер на осигуреното финансиране: 538 827,78 лв., което е 100%  БФП
Финансиране от ЕС, чрез Европейски фонд за регионално развитие в размер на 458 006,61 лв. и Национално финансиране 80 824,17 лв.

 

Каним всички заинтересовани граждани на Община Свищов и представители на медиите да участват в встъпителната пресконференция, на която могат да получат и допълнителна информация.

 

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

Заместник-кмет „Управление на европейски проекти,

образование и устройство на територията“

и ръководител проект съгл.  Пълномощно № 47/21.01.2019 г.  

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания