Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ
Добавена на: 2019-01-07 16:15:43

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С най-голямо удоволствие Ви каня да присъствате на заключителни пресконференции във връзка с приключването на дейностите по проект „Да успеем всички заедно“ в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г.
 Пресконференциите ще се проведат, както следва:
- на 10.01.2019 г. с начален час 14:00 часа в ОУ „Филип Сакелариевич”;
- на 15.01.2019 г. с начален час 15:00 часа в зала № 1 на Община Свищов.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване” и е на обща стойност 763 734,52 лева.
На пресконференциите ще бъдат представени резултатите от реализираните по проекта дейности, екипът за управление, същността, целите, източникът на финансиране и приоритетите на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.
Ще Ви очакваме!

 

СТОЯН ПАРАШКЕВОВ

Ръководител проект

съгл. пълн. № 471/03.02.2017 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания